Kolektif – Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (2010)

Toplumun sosyal ve ekonomik yapısının sağlığa etkilerini inceleyen ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri’, birçok devlet kurumunun ve özel sektörün, hem ulusal hem yerel düzeyde yürütmekte olduğu politikalar konusunda hangi yönde ilerlenmesi gerektiğine odaklanıyor.

Çalışma, her biri alanlarında uzman çok sayıda yazarın kaleme aldığı, sağlık ile doğrudan ilişkili gıda, ulaşım, etnisite, cinsel davranışlar, erken yaşam, yaşlılık, barınma, işyerleri, mahalleler gibi pek çok alandaki araştırmaları ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen kanıtlara dayanarak oluşturulan politik önermeleri içeren toplam 16 makaleden oluşuyor.

Kitabın, son zamanlarda kan kaybeden halk sağlığı konusunda önemli bir kaynak olduğunu vurgulamakta fayda var.

Zira halk sağlığı düşünüldüğünde, konuya dair nasıl politikalar üretilebileceğine irdeleyen eserin, Türkiye’deki halk sağlıkçıları ve sağlık politikalarıyla ilgilenenler için önemli ipuçları barındırdığını söyleyebiliriz.

Ayrıca kitaptaki her konunun “politika önermeleri” alt başlığıyla bitirilmesi de, yeni politika üretmek ya da var olanı değiştirmek için izlenebilecek yollar konusunda değerli yöntem ve deneyimler aktarıyor.

Kitabın, 2006 yılında İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Halk Sağlığı Kategorisi Birincilik Ödülü’nü kazandığını da belirtelim.

  • Künye: Kolektif – Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, editör: Michael Marmot ve Richard G. Wilkinson, çeviren: İlker Kayı ve Yeşim Yasin, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İnsev) Yayınları, sağlık, 411 sayfa

Cenk Özbay, Ayşegül Terzioğlu ve Yeşim Yasin (haz.) – Neoliberalizm ve Mahremiyet (2011)

  • NEOLİBERALİZM VE MAHREMİYET, hazırlayan: Cenk Özbay, Ayşegül Terzioğlu ve Yeşim Yasin, Metis Yayınları, inceleme, 285 sayfa

 

‘Neoliberalizm ve Mahremiyet’te yer alan makaleler, Türkiye’de mahremiyetin kapsamını, beden, sağlık ve cinsellik boyutlarıyla masaya yatırıyor. Kitabın ilk bölümünde, Türkiye’de sağlık sisteminde son otuz yılda yaşanmakta olan dönüşüme farklı pencerelerden bakılıyor. Burada, tüm dünyada gerçekleşen sağlık sistemlerinin neoliberalleşme ekseninde yeniden yapılanması sürecine Türkiye örneği üzerinden mercek tutuluyor. Kitabın ikinci bölümünde, modern tıbbın hasta bedenleri ve öznellikleri üzerindeki etkileri irdeleniyor; son bölümde de, cinsiyet ilişkilerinin ve cinsel kimliklerin, neoliberalleşmeyle birlikte nasıl dönüştüğü ortaya koyuluyor.