Amit Bein – Osmanlı Uleması ve Türkiye Cumhuriyeti (2013)

  • OSMANLI ULEMASI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ, Amit Bein, çeviren: Bülent Üçpunar, Kitap Yayınevi, tarih, 246 sayfa

 OSMANLI

Amit Bein, bu nitelikli çalışmasında, son dönem Osmanlı ulemasının mirasını, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasındaki sürece odaklanarak irdeliyor. Bein o devirde, ilmiye sınıfı içindeki entelektüel tartışmaları ve siyasi hareketleri çalışmasının merkezine koyarak, Osmanlı ulemasının ortak birçok kaygılarına rağmen genel anlamda devletin geleceği, özel anlamda devlet içindeki İslami kurumların rolleri ve işlevleriyle ilgili temel meselelerde nasıl bölündüğünü gözler önüne seriyor. Yazar, ulemanın dönüşümünü, modern Türkiye’nin oluşumunun ayrılmaz bir parçası olarak inceliyor.

Ahmet Demirel – Tek Partinin İktidarı (2013)

  • TEK PARTİNİN İKTİDARI, Ahmet Demirel, İletişim Yayınları, tarih, 493 sayfa

 TEK

Ahmet Demirel ‘Tek Partinin İktidarı’nda, 1923 seçimlerinden 1946 seçimlerine kadar olan dönem boyunca yapılan altı genel seçim ile yerel seçimleri irdeliyor, her seçimden sonra oluşan meclislerde yer almış milletvekillerinin özelliklerini kimi kriterlere göre inceliyor. Bu yönüyle, Cumhuriyeti kuran elitin kapsamlı bir analizini yapan, ayrıca ele aldığı dönemleri Türkiye’nin içinde bulunduğu kültürel ve siyasi koşulları gözeterek değerlendiren çalışma, ilk meclislerde görev alan milletvekillerinin kimler olduğu, hangi toplumsal-ekonomik kökenden geldikleri ve kaç kez seçildikleri hakkında iyi bir başvuru kaynağı.

Zeki Arıkan – Haydarpaşa’dan İzmir’e Tarih Söyleşileri (2013)

  • HAYDARPAŞA’DAN İZMİR’E TARİH SÖYLEŞİLERİ, Zeki Arıkan, Tarihçi Kitabevi, tarih, 311 sayfa

HAYDARPASA

Elimizdeki kitap, Zeki Arıkan’ın tarihi ve güncel konuları kapsayan yazılarından oluşuyor. Kitapta, Haydarpaşa garının neden Türkiye’nin tarihi, ekonomisi ve sosyal dokusuyla bütünleşen bir yapı olduğu; 18. ve 19. yüzyıların İzmir’inde toplumsal hayat; Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki rolü ve Fatih Sultan Mehmed’in bilimsel ve kültürel alanlara ilgisi gibi tarihi konular ele alınıyor. Arıkan yazılarında ayrıca, Türkiye’de 1940 ve sonrası dönemde yetişmiş Doğan Kuban, Orhan Burian, Vedat Günyol, Şerafettin Turan, Fuat Köprülü, Mustafa Akdağ ve Halil İnalcık gibi isimleri yetiştiren siyasi/kültürel atmosfere de odaklanıyor.

Emel Akal – Moskova-Ankara-Londra Üçgeninde İştirakiyuncular, Komünistler ve Paşa Hazretleri (2013)

  • MOSKOVA-ANKARA-LONDRA ÜÇGENİNDE İŞTİRAKİYUNCULAR, KOMÜNİSTLER VE PAŞA HAZRETLERİ, Emel Akal, İletişim Yayınları,  inceleme, 559 sayfa

MOSKOVA

Emel Akal, elimizdeki nitelikli çalışmasında, Nisan 1920’den Mart 1921’e kadar, Ankara’daki TBMM Hükümeti’nin, Moskova ve Londra’dan gelen etkilerle iç politikaya nasıl şekil verdiğini irdeliyor. Kitapta, TBMM Hükümeti ile milli mücadelede öne çıkan kadroların kendi aralarındaki ilişki ve çelişkiler; Bakü’de Mustafa Suphi’nin liderliğindeki Türkiye Komünist Partisi’ni, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nı ve Yeşil Ordu Cemiyeti’ni oluşturan siyasi iklim; Ankara, Moskova ve Londra’daki iktidar odaklarının tutumu ve bu ilişkilerin Türkiye iç politika dinamiklerini nasıl etkilediği gibi, ilgi çekici konular irdeleniyor.

Salih Özbaran – Osmanlı ve Portekiz (2013)

  • OSMANLI VE PORTEKİZ, Salih Özbaran, Tarihçi Kitabevi, tarih, 328 sayfa

 OSMANLI

Salih Özbaran ‘Osmanlı ve Portekiz’de, Osmanlı İmparatorluğu’nun Hint okyanusundaki varlığına, Osmanlı’nın dönemin önemli sömürgeci güçlerinden Portekizlilerle karşılaşmalarını merkeze alarak bakıyor. Korsan ve denizci Selman Reis’in 1525 tarihli raporu, Portekiz kaynaklarında Osmanlı imgesi, Avrupa’nın okyanuslarda yayılma süreci, bir deniz gücü olarak Portekiz İmparatorluğu, Osmanlı’nın Umman’a açılması, Hint okyanusunda Osmanlı varlığı, 1552 Hürmüz Kuşatması, Osmanlı’nın 1559 yılında Bahreyn adasına yaptığı askeri çıkarmanın sonuçları ve denizlerdeki baharat ticaretinin serüveni, kitapta ele alınan konulardan bazıları.

Seccat Aydınlu – Firdevsi’nin Şehnâmesi’nde Kürtler (2013)

  • FİRDEVSİ’NİN ŞEHNÂME’SİNDE KÜRTLER, Seccat Aydınlu, çeviren: Erkan Çardakçı, Avesta Yayınları, inceleme, 208 sayfa

 FIRDEVSI

Gazneliler döneminde yaşayan şair Firdevsi’nin ünlü eseri ‘Şehnâme’, en eski zamanlardan başlayarak Sasani İmparatorluğu sonuna kadar tüm İran krallarını inceler, pek çok İran destanı anlatır. Daha sonra, Doğu edebiyatında şehnâme yazma geleneğini başlatacak olan eser, günümüz araştırmacıları için de güncel bir kaynak olmayı sürdürüyor. Seccat Aydınlu da elimizdeki nitelikli çalışmasında, ‘Şehnâme’ ile Kürt kültürü arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yazar, ayrıntılı bir bakışla, Firdevsi’nin destanlarıyla Kürt destanları arasındaki benzerlikleri ve ‘Şehnâme’nin Kürt kültür dünyasında ne gibi etkiler yarattığını analiz ediyor.

Stephen Kern – Zaman ve Uzam Kültürü (2013)

  • ZAMAN VE UZAM KÜLTÜRÜ, Stephen Kern, çeviren: Ali Selman, İletişim Yayınları, inceleme, 463 sayfa

 ???????????????????

Stephen Kern, modernizmi konu edinen birçok derste kaynak olarak gösterilen elimizdeki oylumlu çalışmasında, 1880-1918 arasında zaman ve uzam kültürüne odaklanıyor. Kitabın ilgi çeken yönlerinden biri, söz konusu dönem aralığında zaman ve uzamı felsefe, bilim, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda yaşanan dönüşümler üzerinden izlemesi. Kern, bu dönemde zaman ve uzam deneyiminde yaşanan büyük devrimi, Einstein’ın görelilik kuramı, Freud’un bilinç dışı zihinsel süreçleri, Durkheim’ın zaman ve mekanın sosyal göreceliliği, Picasso’nun kübizmi, Joyce’un bilinç akışı tekniği ve Proust’un kayıp zaman arayışına odaklanarak saptıyor.