Kolektif – Sekans: Sinema Yazıları Seçkisi (2009)

Bir grup sinemaseverden oluşan Sekans Sinema Topluluğu, sinemayı konu alan yazılarını elimizdeki derlemede bir araya getirmiş.

Altı yazıdan oluşan bir dosya olarak düzenlenmiş sinema ve mimari ilişkisi; alanın ünlü isimlerinden, Amerikalı sinema yazarı James Monaco ile yapılan bir söyleşi; fotoğraf ve sinema etkileşimi; kısa film bölümünde Osman Sembene anısına bir Borom Sarret filminin ve belgesel bölümünde de bir Mikhail Kalatozov klasiği olan ‘Salt for Svanetia’ filminin çözümlemeleri; eleştiri başlığı altında da ‘Sonbahar’, ‘Pontypool’, ‘Üç Maymun’ ve ‘Reconstruction’ filmlerine odaklanan farklı değerlendirmeler, derlemenin dikkat çeken konularından.

  • Künye: Kolektif – Sekans: Sinema Yazıları Seçkisi, Tan Kitabevi, sinema, 170 sayfa
Reklamlar

İsmail Aydıngün ve Ali Murat Özdemir (der.) – 11 Eylül (2012)

  • 11 EYLÜL, kolektif, derleyen: İsmail Aydıngün ve Ali Murat Özdemir, Tan Kitabevi, siyaset, 186 sayfa

 

Farklı yazarların katılımıyla meydana gelen ’11 Eylül’, ABD’yi hedef alan 11 Eylül saldırılarının dünya çapında neden olduğu dönüşümlere odaklanıyor. Kitapta, 11 Eylül’ün ulus-devlet, demokrasi, küreselleşme, güvenlik, özgürlük, dinsel kimlikler gibi alanlara etkileri; saldırının klasik anlamda devlet biçimine etkileri; 11 Eylül’den sonra Amerikan kamu diplomasisinde gözlenen dönüşüm; saldırının ABD’nin, Çin ve Rusya’dan oluşan iki Asyalı rakibi üzerindeki etkileri ve 11 Eylül’ün ardından genel olarak dünya, özelde de Amerika ve Avrupa Birliği’de göç ve göç politikalarının nasıl dönüştüğü gibi konular tartışılıyor.

Ira Katznelson ve Aristide R. Zolberg (ed.) – İşçi Sınıfı Oluşumu (2012)

  • İŞÇİ SINIFI OLUŞUMU, editör: Ira Katznelson ve Aristide R. Zolberg, çeviren: Reşide Adal Dündar, Özgür Balkılıç, Mehmet Kendirci ve Onur Öncan, Tan Kitabevi, tarih, 453 sayfa

 

Her biri kendi alanında uzman akademisyenlerin katkıda bulunduğu ‘İşçi Sınıfı Oluşumu’, E. P. Thompson’un ünlü eseri ‘İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu’nun açtığı yoldan ilerleyerek, Fransa, Almanya ve ABD örnekleri üzerinden işçi sınıfının oluşum sürecini tarihsel bir boyutta irdeliyor. Fransa’da zanaatkârlar, fabrika işçileri ve işçi sınıfının oluşumu; 1848-1900 arasında Fransa’daki işçi sınıfı kültürlerinin özgünlüğü; ABD’de İş Savaş öncesi işçi sınıfları; 19. yüzyıl sonlarında Amerikan işçi sınıfının örgütlenişi ve dağılışı ve 1800-1900 arasında Almanya’da işçi sınıfının oluşumu, kitapta yer alan konulardan birkaçı.

Ahmet Alpay Dikmen – Makine, İş, Kapitalizm ve İnsan (2012)

  • MAKİNE, İŞ, KAPİTALİZM VE İNSAN, Ahmet Alpay Dikmen, Tan Kitabevi, siyaset, 300 sayfa

Ahmet Alpay Dikmen, yönetim psikolojisi ve yönetim sosyolojisi disiplinlerinden yararlanarak kaleme aldığı ‘Makine, İş, Kapitalizm ve İnsan’da, iş, yabancılaşma, meta fetişizmi, tüketim çılgınlığı, kontrol ve iktidar gibi kavramları inceliyor. İncelemesinin merkezine “iş” ve “iş ortamı”nı yerleştiren Dikmen, modern anlamda iş ve iş örgütlenmesinin, özellikle kapitalizm sürecinde nasıl toplumsal bir olgu haline geldiğini ve toplumsal hiyerarşiyi nasıl yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Çalışma, modern dönemle birlikte karmaşıklaşan iktidarın açık ve gizli biçimlerini tartışmaya açmasıyla da dikkat çekiyor.

Çağdaş Sümer ve Fatih Yaşlı (der.) – AKP ve Liberal-Muhafazakâr İttifak (2012)

 

  • AKP VE LİBERAL-MUHAFAZAKÂR İTTİFAK, derleyen: Çağdaş Sümer ve Fatih Yaşlı, Tan Yayınları, siyaset, 431 sayfa

‘AKP ve Liberal-Muhafazakâr İttifak’, hem liberal-muhafazakâr ittifakın tarihsel ve düşünsel kökenlerini geniş bir perspektifle ortaya çıkaran hem de bu ittifakın güncel siyasî yönelimlerini değerlendiren makalelerden oluşuyor. Buradaki makalelerde, başta Gülen hareketi olmak üzere cemaatlerin yeni düzen içindeki rolleri, AKP’nin dış politikasında yeni-Osmanlıcı perspektifin anlamı, yerelleşme başlığında somutlaşan liberal ve İslamcı siyasî projelerdeki ortaklaşma, liberal-muhafazakâr yaklaşımın Kürt sorununu “çözüm” denemesi ve Türkiye’de güvenlik aygıtlarının geçirdiği dönüşüm gibi güncel konular tartışılıyor.

Elçin Aktoprak – Devletler ve Ulusları (2012)

 

  • DEVLETLER VE ULUSLARI, Elçin Aktoprak, Tan Kitabevi, siyaset, 648 sayfa

Elçin Aktoprak ‘Devletler ve Ulusları’nda, Batı Avrupa’daki milliyetçilik ve ulusal azınlık sorunlarını masaya yatırıyor. Aktoprak, Birleşik Krallık-Kuzey İrlanda, İspanya-Bask Ülkesi ve Fransa-Korsika örneklerini, merkez-çevre bağlamında gelişen “çoğunluk-ulusal azınlık” ilişkileri üzerinden irdeliyor. Yazar bu üç örnek üzerinden, Batı Avrupa’da devletin merkezinde ve çevre bölgelerinde yaşanan farklı uluslaşma süreçlerini ve azınlık sorunlarını karşılaştırmalı bir şekilde inceliyor. Konuyu geniş bir zaman diliminde izleyen kitap, ulus inşa süreçleri ile kapitalizm arasındaki ilişkiye odaklanmasıyla da ilgi çekiyor.

Erdem Sönmez – Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı (2012)

  • ANNALES OKULU VE TÜRKİYE’DE TARİHYAZIMI, Erdem Sönmez, Tan Kitabevi, tarih, 243 sayfa

Tarihyazımının önemli duraklarından Annales Okulu, tarih bilimine toplum bilimleri yöntemlerini uygulamak olarak bilinir. Sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi toplum bilimleriyle işbirliğine girişen ekol, olayların gerisindeki uzun erimli tarihsel yapıları araştırıyor ve tarihi bir “bilim” olarak inşa etmeye koyuluyordu. İşte Erdem Sönmez bu çalışmasında, Annales’in Türkiye’deki tarihyazımına etkilerini ve boyutlarını ortaya koyuyor. Yazar, bunun için de, Mehmet Fuad Köprülü, Ömer Lütfü Barkan, Mustafa Akdağ ve Halil İnalcık gibi, Osmanlı tarihçiliğinin kurucu isimlerinin çalışmalarını araştırıyor.