Stephen Farthing – Sanatın Tüm Öyküsü (2013)

  • SANATIN TÜM ÖYKÜSÜ, editör: Stephen Farthing, çeviren: Gizem Aldoğan ve Firdevs Candil Çulcu, Hayalperest Kitap, sanat, 576 sayfa

 SANATIN

Kapsamı, görsel zenginliği ve rahat anlaşılabilir üslubuyla öne çıkan elimizdeki çalışma, sanatı tarih öncesinden günümüze kadar takip ediyor. Kitapta, ilkel kaya ve mağara resimlerinden Mezopotamya sanatına, Roma sanatından erken dönem İslam sanatına, Rönesans sanatından erken modern dönem Afrika sanatına, Maniyerizm’den Barok’a, Rokoko’dan Neoklasizm’e ve Romantizm’e, Kuzey Amerika yerli sanatından Empresyonizm çağına, Primitivizm’den Art Nouveau’ya, fotoğraf sanatından Bauhaus’a, modern heykel sanatından Pop Art’a, Minimalizm’e ve video sanatına kadar, sanat tarihini baştan sona kat eden pek çok konu ele alınıyor.

Reklamlar

Geraldine A. Johnson – Rönesans Sanatı (2013)

 

Oxford Üniversitesi’nde sanat tarihi dersleri veren Geraldine A. Johnson, Rönesans sanatı ve Barok sanat üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Johnson, bu alandan edindiği tecrübeleriyle kaleme aldığı elimizdeki kitabında, Rönesans sanatını önemli isimleri ve karakteristik özellikleriyle, ayrıca dönemin bir panoramasını da çizerek okurlarına tanıtıyor.

Johnson, bir yandan Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Hans Holbein ve Michelangelo gibi dönemin önemli sanatçılarının eserlerini kapsamlı bir yoruma tabi tutarken, öte yandan o dönemin dünyasında bu yapıtların nasıl algılandığı ve kabul gördüğüyle ilgili özgün analizler de sunuyor.

  • Künye: Geraldine A. Johnson – Rönesans Sanatı, çeviren: Füsun Demir, Dost Kitabevi, sanat tarihi, 174 sayfa

Werner Müller – Mimarlık Atlası, Cilt 1 – 2 (2012)

  • MİMARLIK ATLASI, Werner Müller, çizelgeler: Gunther Vogel, çizimler: Inge Szász-Jacobi ve István Szász, çeviren: Doğan Tuna, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, mimari, 2 cilt, 572 sayfa

 

Kapsamı ve görsel zenginliğiyle dikkat çeken ‘Mimarlık Atlası’, mimarlık tarihini Mezopotamya’nın tapınak mimarisinden günümüzün modern mimarisine uzanarak ele alıyor. Çalışmanın ilk cildi, Avrupa ve Önasya bölgesinin yapı-mimarlık tarihini, Mezopotamya’nın yüksek uygarlıklarından başlayarak Erken Hıristiyanlık mimarisine kadar izliyor. Kitabın ikinci cildi ise, Romanesk’ten günümüze kadar olan yapı-mimarlık tarihini kapsıyor. Ele aldığı dönemleri coğrafi haritalar, zaman çizelgeleri ve çizimlerden oluşan materyaller eşliğinde irdeleyen çalışma, sanat ve mimarlık tarihinde derinleşmek isteyen okur için iyi bir fırsat.

Hubert Damisch – Bulut Kuramı (2012)

  • BULUT KURAMI, Hubert Damisch, çeviren: E. Burak Şarman, Metis Yayınları, sanat tarihi, 306 sayfa

 

Sanat tarihçisi Hubert Damish, sanat tarihinin yanı sıra felsefe ve göstergebilim gibi alanları da kapsayan ‘Bulut Kuramı’nda, Batı resminde bulut kullanımlarını tarihsel bir çerçeveden irdeliyor. Sanatta anlamın oluşumunu, bulut faktörünün resim diline ne gibi katkılar sunduğunu araştırarak ortaya koymayı amaçlayan Damisch’in kitabı, sanat göstergebilimi alanında yapılmış ilk çalışma. Yazar, bulut kuramını inşa ederken de, Corregio’nun Parma’da yaptığı kubbe fresklerini, Leonardo da Vinci’nin kimi eserlerini, El Greco ve Turner’ın eserlerinde bulut yöntemini kullanış biçimini, hatta klasik Çin resmini inceliyor.

Ernst Fischer – Sanatın Gerekliliği (2012)

  • SANATIN GEREKLİLİĞİ, Ernst Fischer, çeviren: Cevat Çapan, Sözcükler Yayınları, sanat, 261 sayfa

 

Ernst Fischer’in, yeni bir baskıyla yayınlanan, alana dair klasikleşmiş yapıtı ‘Sanatın Gerekliliği’, sanatın evrimini başlangıcından günümüze izliyor ve sanat ile sanatçıların gelecekte dünyayı nasıl etkileyebileceği üzerine düşünüyor. Marksist eleştiri yaklaşımıyla, sanatın gelişimini irdeleyen Fischer, sanatın ne gibi görevleri olduğunu, sanatın tarihin hangi döneminde başladığını, sanat ve kapitalizm arasında nasıl bir etkileşim olduğunu, öz ve biçim ayrılığını ve sanatta gerçekliğin yitirilişini anlatıyor. Sanat ve insan ilişkisine dair nitelikli bir eser olan kitap, John Berger’in önsözüyle okurlara sunuluyor.

Michael Ann Holly – Panofsky ve Sanat Tarihinin Kökleri (2012)

  • PANOFSKY VE SANAT TARİHİNİN KÖKLERİ, Michael Ann Holly, çeviren: Orhan Düze, Dedalus Kitap, sanat tarihi, 291 sayfa

 

Sanat tarihi alanındaki en önemli isimlerden olan Erwin Panofsky,  görsel sanat eserlerinin anlaşılması için ikonografi yöntemini geliştiren kişi olarak biliniyor. Michael Ann Holly de elimizdeki ilgi çekici çalışmasında, Panofsky’nin tarih teorisini geç on dokuzuncu yüzyıla ve erken yirminci yüzyıla ait hümanist araştırmanın geniş bağlamı içinde yorumlamaya koyuluyor. Holly bunun yanı sıra, Hegel, Kant, Dilthey ve Cassier gibi filozofların ve Wölfflin, Riegl ve Warburg gibi sanat tarihçilerinin çalışmaları bağlamında, Panofsky’nin sanat tarihinin diğer entelektüel hareketlerin tarihsel bir ürünü olarak nasıl geliştiğini ortaya koyuyor.

Neil McWilliam – Mutluluk Hayalleri: Sosyal Sanat ve Fransız Solu (2011)

  • MUTLULUK HAYALLERİ: SOSYAL SANAT VE FRANSIZ SOLU, Neil McWilliam, çeviren: Esin Soğancılar, İletişim Yayınları, sanat, 571 sayfa

 

Sanat ve sanat tarihi profesörü Neil McWilliam ‘Mutluluk Hayelleri’nde, radikal çevrelerde ön plana çıkışı 1830’lara denk gelen sosyal sanat kavramını, Fransız sol hareketinin belli başlı akımları üzerinden inceliyor. McWilliam, sosyal sanatın 19. yüzyılda, edebiyat ve görsel sanatlardaki radikal girişimleri kışkırtan hayati bir unsur haline geldiğini belirterek, bu dönemde ortaya çıkan görsel sanatların eleştirel analizini siyaset kuramı ve sanat eleştirisine başvurarak yapıyor. Yazar böylece sosyal sanatı, Saint-Simon ile izleyicileri, Fourieristler ve cumhuriyetçiler gibi çeşitli politik grupların stratejileri bağlamında inceliyor.