Ahmed Sâfî – Dönmeler Âdeti (2016)

Kimilerinin “dönmeler” şeklinde tanımladığı Sabatayistler hakkında yapılmış, bilinen ilk Türkçe çalışma…

Ahmed Sâfî’nin, Sabatay Sevi’nin kurduğu Sabatayistlerin ortaya çıkışını; usul ve adetlerini; mezhepleri, inançları ve yaşayışlarını irdelediği 1879 yılında kaleme alınmış bu kitabı, hem sadeleştirilmiş metin hem de tıpkıbasım ve çeviri olarak burada.

  • Künye: Ahmed Sâfî – Dönmeler Âdeti, hazırlayan: M. Ertuğrul Düzdağ, Kapı Yayınları, din, 106 sayfa, 2016

M. Ertuğrul Düzdağ – Yakın Tarihimizde Irkçılık (2013)

  • YAKIN TARİHİMİZDE IRKÇILIK, M. Ertuğrul Düzdağ, Kapı Yayınları, inceleme, 334 sayfa

 YAKIN

M. Ertuğrul Düzdağ ‘Yakın Tarihimizde Irkçılık’ta, Türkiye yakın tarihinden kimi fikir adamlarının “ırkçılık” hakkındaki düşüncelerine odaklanıyor. Yazarın ele aldığı isimler ise, Meşrutiyet devrinde İslamcılık akımının dört önemli temsilcisi olan Babanzâde Ahmed Naim, Mehmet Akif Ersoy, Çerkeşşeyhi-zâde Halil Hâlid Bey ile Said Halim Paşa ve Cumhuriyet devrindeki din önderlerinden Said-i Nursi. Düzdağ, bu isimlerin eserlerinden yaptığı alıntılardan hareketle, İslam’a göre ırkçılığı; Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık ve İslamcılık gibi Meşrutiyet dönemindeki akımları ve ilk ırkçılık tartışmalarının başlamasını irdeliyor.