Leo Panitch ve Sam Gindin – Küresel Kapitalizmin Oluşturulması (2019)

2013 Deutscher Ödülü’nü kazanan ‘Küresel Kapitalizmin Oluşturulması’, kapitalizmin gelecekte nasıl dönüşümler geçireceği hakkında ufuk açıcı bir çalışma.

Leo Panitch ve Sam Gindin, Amerikan İmparatorluğunun tarihine ve faaliyetlerine ilişkin zengin bir perspektif çiziyor ve ABD liderliğinde gelişen küresel kapitalizmin dört dörtlük bir fotoğrafını çekiyor.

Kitap, kapitalist piyasaların, değerlerin ve toplumsal ilişkilerin dünya ölçeğinde yayılmasının, doğuştan gelen yayılmacı iktisadi eğilimlerin kaçınılmaz bir sonucu olmayıp, devletlerin, özellikle de Amerika’nın işi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymasıyla önemli.

Kitapta,

 • Amerikan kapitalizminin kendine has nitelikleri,
 • Büyük Bunalım’dan sonra Amerika’nın sermayeyle barışarak yeni düzene geçişi,
 • Yeni Amerikan İmparatorluğunun planlanması ve uluslararasılaşması,
 • Marshall Planı’nın küresel kapitalizme evrilişi,
 • Amerika’nın Avrupa kapitalizmini kurtarması,
 • Küresel kapitalizme geçiş,
 • Küresel kapitalizm sürecindeki çatışma alanları,
 • Avrupa, Latin Amerika, Japonya, Güney Kore, üçüncü dünya ülkeleri, eski sosyalist ülkeleri ve Türkiye’nin küresel sisteme eklemlenmeleri,
 • Ve Avrupa Birliği’nin oluşumunun ABD’ye etkileri gibi pek çok konu tartışılıyor.

Yakın tarihe ve küreselleşme sürecine geniş bir pencereden bakmak isteyen her okurun çokça faydalanabileceği bir çalışma.

 • Künye: Leo Panitch ve Sam Gindin – Küresel Kapitalizmin Oluşturulması: Amerikan İmparatorluğunun Siyasal İktisadı, çeviren: Ümit Şenesen, Yordam Kitap, iktisat, 430 sayfa, 2019
Reklamlar

Kolektif – Küresel Parlama Noktaları (2009)

‘Küresel Parlama Noktaları’, 1964 yılında kurulan Social Register dergisinin 2008 yılı seçkisinden oluşuyor.

Kitap, Ortadoğu ve Latin Amerika örneklerinden hareketle, emperyalizmle neoliberalizme karşı gösterilen tepkinin güncel “parlama noktaları”nı yaratan siyasî kuvvetleri analiz ediyor.

Siyasi bir yönelim olarak İslamcılığın çeşitli biçimleri; Pakistan ve Türkiye deneyimleri ekseninde din-siyaset ilişkisi; Venezüella, Bolivya, Meksika ve Arjantin’deki neoliberalizme karşı direniş bağlamında 21. yüzyıl sosyalizminin olabilirliği; Doğu Avrupa, Fransa ve ABD’deki neoliberalizm ve emperyalizme karşı direnişler, buradaki metinlerin odaklandığı kimi konular.

 • Künye: Kolektif – Küresel Parlama Noktaları: Emperyalizme ve Neoliberalizme Karşı Tepkiler, hazırlayan: Leo Panitch ve Colin Leys, çeviren: Tuncel Öncel, Yordam Kitap, siyaset, 365 sayfa

Kolektif – Devrimi Yeniden Düşünmek: 1917 Ekiminin Mirası ve Günümüz (2017)

Marksist çalışmaların önemli dergilerinden Socialist Register’ın bu sayısı, 100. yılına giren Ekim Devrimi’ni ve onun mirasını tartışan muhteşem bir özel sayı.

Özel sayı, Ekim Devrimi’nin tarihsel ve güncel bir perspektifle izini sürerken, radikal solun kazanımlarına, ayrıca Latin Amerika ve Çin deneyimlerine bakmayı da ihmal etmiyor.

 • Marx ve Engels’in devrimci partiye bakışları,
 • Sınıf ve parti ilişkilerinin alabileceği yeni biçimler,
 • Devrimin güncelliği ve devrimci iyimserlik,
 • Ve sosyalizmin 21. yüzyılda karşı karşıya olduğu önemli sorunlar gibi birçok konuyu tartışıyor.

Alanla ilgilenen her okurun hem aydınlanmak hem de arşivlik niyetine kitaplığına koymayı isteyebileceği bir özel sayı.

 • Künye: Kolektif – Devrimi Yeniden Düşünmek: 1917 Ekiminin Mirası ve Günümüz (Socialist Register 2017), hazırlayan: Leo Panitch ve Greg Albo, çeviren: Rafet Koca, Yordam Kitap, siyaset, 272 sayfa, 2017

Kolektif – Sınıflar Dönüşürken (2017)

 • SINIFLAR DÖNÜŞÜRKEN, hazırlayan: Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber, çeviren: Tuncel Öncel, Yordam Kitap, siyaset, 352 sayfa

2014’te 50. yıldönümünü kutlayan Socialist Register dergisi, o yıl olduğu gibi 2015 yılı sayısını da küresel çapta sınıflaşmayı ve sınıf stratejilerini incelemeye ayırmıştı. Bu seçkide yer alan yazılar, işçi sınıflarının neoliberalizme, kemer sıkmaya ve otoriter hükumetlere karşı yürüttükleri mücadeleler ekseninde sınıf ilişkilerini hareket noktası olarak alıyor. Kitapta küresel işçi sınıfının yeniden üretimi, Güney Afrika’da işçi sınıfı ve sosyalist hareket, Türkiye’de sermaye birikimi ve sınıf mücadelesi, 2011 halk ayaklanması öncesinde ve sonrasında Mısır işçi hareketi, Avro bölgesi krizinde Avrupa işçi sınıfının tavrı, günümüzde sınıf teorisi ve sınıf siyaseti, Şili’nin kapitalist atılımında sınıfsal dönüşümler ve Amerikan emek hareketinin güncel durumu gibi önemli konular irdeleniyor.

Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber (haz.) – Ekonomik Kriz ve Sol (2013)

 • EKONOMİK KRİZ VE SOL, hazırlayan: Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber, çeviren: Umut Haskan, Yordam Kitap, siyaset, 336 sayfa

EKONOMIK

‘Ekonomik Kriz ve Sol’, ‘Socialist Register’ dergisinde 2012’de yayınlanmış makalelere yer veriyor ve ağırlıklı olarak, kapitalizmin, ekonomik krizlerin getirilerini kendi lehine çeviren yeni birikim stratejilerini serimliyor. Bunu, Latin Amerika, Ortadoğu, Çin ve Avrupa dahil geniş bir coğrafya gözeterek irdeleyen makaleler, solun bu krize nasıl yanıt vermesi gerektiğini tartışıyor. Anti-kapitalist mücadelede kentleri kazanmanın önemi, kapitalizmin kemer sıkma politikalarına karşı solun direniş imkanları, neoliberal iklim politikalarının çelişkileri ve küresel krizde Körfez ülkelerinin rolü, kitaptaki ilgi çekici konuların birkaçı.

Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber – Bu Defaki Kriz (2012)

 • BU DEFAKİ KRİZ, Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber, çeviren: Umut Haskan, Yordam Kitap, siyaset, 351 sayfa

 

‘Bu Defaki Kriz’, Socialist Register dergisinin, kapitalizmde krizleri tarihsel ve kuramsal çerçevede tartıştığı 2011 sayısında yer alan yazılardan oluşuyor. Buradaki yazılar bunun yanı sıra, finansallaşmanın krizdeki merkezi rolünü çözümlüyor; ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Afrika’da finansallaşmanın ortaya koyduğu boyutları ve krizin hem toplumsal hem de siyasi bakımdan işçi sınıfı üzerinde ne gibi etkiler yarattığını masaya yatırıyor. Çalışma ayrıca, “krizden çıkış” stratejilerini, neoliberalizmi yeniden canlandırma işlevini yerine getiren mekanizmalar olarak tartışmaya açmasıyla da dikkat çekiyor diyebiliriz.

Leo Panitch ve Colin Leys (haz.) – Kapitalizmde Sağlık: Sağlıksızlık Semptomları (2011)

 • KAPİTALİZMDE SAĞLIK: SAĞLIKSIZLIK SEMPTOMLARI, hazırlayan: Leo Panitch ve Colin Leys, çeviren: Umut Haskan, Yordam Kitap, siyaset, 351 sayfa

1964’ten beri yayımlanan saygın Marksist kuram dergisi Socialist Register’ın 2010 yılı sayısı, kapitalist sistemde sağlık konusuna ayrılmıştı. Bu sayının çevirisinden oluşan elimizdeki kitap, kapitalist sağlık sisteminin ekonomi politiğini kapsamlı bir bakışla irdeliyor; neoliberal küreselleşmenin sağlık alanında gün geçtikçe daha olumsuz hale gelen etkilerini ortaya koyuyor. Kapitalist sistemde sağlığı şekillendiren tarihsel, ekonomik, toplumsal ve siyasî etmenlere eğilen çalışma, sağlık sektöründeki sermaye birikiminden sağlıktaki ilaç entrikalarına, sağlıkta piyasalaştırma süreçlerinden Afrika’daki anne ölümlerinin nedenlerine ve Amerikan sağlık reformuna kadar, konuya dair birçok ayrıntıya uzanıyor. Kitapta ayrıca, Küba, Çin, Amerika, Kanada ve Hindistan gibi ülkelerin sağlık politikaları da irdeleniyor.