Şakir Kocabaş – İslam’da Bilginin Temelleri (2015)

Şakir Kocabaş’ın bu çalışması, Kur’an’da birçok açıdan önemli yer tutan “emr”, “kadr”, “izn”, “sahhara”, “sultan”, “akl” ve “ruh” gibi kavramların gramerini inceliyor, ayrıca bu kavramların ayetlerde hangi çerçevelerde anlam kazandığını irdeliyor.

Kitap, Kur’an hakkında günümüzde yaygın hale gelmiş yorumların bir nevi sınırlarını tespit etmesiyle, alanında önemli.

  • Künye: Şakir Kocabaş – İslam’da Bilginin Temelleri, Küre Yayınları
Reklamlar

Rémi Fournier Lanzoni – Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması (2015)

Sinemanın keşfinden bu yana dünyanın en verimli ve yaratıcı sinemalarından olan Fransız sinemasının sistematik ve kapsamlı analizi.

Yaklaşık onar yıllık dönemler dâhilinde Fransız ulusal sinemasının içinde bulunduğu ekonomik, politik ve kültürel bağlam içinde ustaca değerlendirmesi, kitabın en önemli artısı.

  • Künye: Rémi Fournier Lanzoni – Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması, çeviren: Ertan Yılmaz, Küre Yayınları

Kolektif – Ortadoğu Konuşmaları (2014)

“Arap Baharı”nın bölgesel ve küresel ölçekte yarattığı dönüşümü, yerele, bizzat Arap ülkelerine odaklanarak sorgulayan bir çalışma.

İsyanın sebep ve sonuçları, mezhepçi kışkırtmalar, İhvan hareketinin bu süreçteki rolü, devrimlerle ilgili mevcut literatürün problemleri ve Türkiye’nin takip ettiği politikalar, kitapta irdelenen bazı konular.

  • Künye: Kolektif – Ortadoğu Konuşmaları, editör: Zahide Tuba Kor, Küre Yayınları

Charles Taylor – Benliğin Kaynakları (2014)

Modern kimliğin inşa süreci nasıl gelişti ve modern kimlik bilincini belirleyen idealler felsefeyi, epistemolojiyi, dil felsefesini nasıl şekillendirdi?

Charles Taylor bu soruya yanıt ararken modern ahlak felsefelerine eleştirel yaklaşıyor ve esas olarak ahlakın dini, geleneksel tasavvurlarını referans gösteriyor.

  • Künye: Charles Taylor – Benliğin Kaynakları: Modern Kimliğin İnşası, çeviren: Selma Aygül Baş ve Bilal Baş, Küre Yayınları

Kolektif – Azerbaycan’da Din ve Kimlik (2014)

Azerbaycan’da son dönemde dine olan ilginin artışının ardındaki nedenler ile Azerbaycan’daki kimlik ve milliyetçilik tartışmalarına dair kapsamlı bir çalışma.

Bölgede yeniden canlanan İslam olgusunun Sünni-Şii ayrımı üzerinde ne gibi etkiler yaratacağını sorgulamak isteyenlere de, ayrıca öneriyoruz.

  • Künye: Kolektif – Azerbaycan’da Din ve Kimlik, editör: Sevinç Alkan Özcan ve Vügar İmanbeyli, Küre Yayınları

Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.) – Uluslararası İlişkilere Giriş (2014)

Kapsamlı bir ders kitabı olarak tasarlanan, uluslararası ilişkiler disiplinin temel kavramlarını açıklayan bir kitap.

Alanın tarihsel arka planına dair bir analizle açılan çalışma, uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşunu; realizm, Marksizm, eleştirel teori ve Post-yapısalcılık gibi uluslararası ilişkiler teorilerini; devlet, jeopolitik, diplomasi, güvenlik, savaş, uluslararası hukuk ve işbirliği gibi uluslararası ilişkiler kavramlarını ele alıyor.

Kitapta ayrıca, uluslararası ilişkiler sahasına giren Birleşmiş Milletler, milliyetçilik ve etnik savaşlar, kitle imha silahları ve silahsızlanma konuları da irdeleniyor.

  • Künye: Uluslararası İlişkilere Giriş, kolektif, editör: Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Küre Yayınları, siyaset, 495 sayfa

Ted Benton – Sosyolojinin Felsefi Kökenleri (2014)

  • SOSYOLOJİNİN FELSEFİ KÖKENLERİ, Ted Benton, çeviren: Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, sosyoloji, 265 sayfa

Ted Benton, nitelikli çalışması ‘Sosyolojinin Felsefi Kökenleri’nde, sosyolojinin felsefeyle tarihsel ilişkisini Kant, Durkheim, Weber, Marx ve Engels gibi isimlerin metinlerini tartışarak araştırıyor. Doğa bilimleri ve sosyal veya beşeri bilimler arasında temel bir ayrılık olduğunu iddia eden “hümanist” argümanı reddeden Benton, dayatmacı pozitivist “Bilimin Birliği”nden ziyade, bilimi, örtüşen birçok özellikler ve farklılıklar içeren “bilişsel pratikler seti” olarak tanımlıyor. Yazar bu savını, söz konusu düşünürlerin önemli epistemolojik problemleri ortaya koyan metinlerini analiz ederek kanıtlamaya koyuluyor.