Terry Eagleton – Kültür (2019)

Kültür çok yönlü bir kavram, dolayısıyla bu konu üzerine bütünlüklü bir tez ortaya koymak zor.

Terry Eagleton da bu kitabında, sömürgecilikten günümüze uzanarak kültürün serüvenini kapsamlı bir bakışla izliyor ve bir değil, birkaç tez sunuyor.

“Kültür” teriminin çeşitli anlamlarını inceleyerek çalışmasına başlayan Eagleton, ardından kültür fikri ile uygarlık kavramı arasındaki birtakım temel farklılıkları mercek altına alıyor.

Sonra kültürü insan varoluşunun temeline oturtan postmodern kültürelcilik öğretisini inceleyen yazar, bunu yaparken de çeşitlilik, çoğulculuk, melezlik ve kapsayıcılık gibi kavramları eleştiriyor, ayrıca kültürel görecelik öğretisine karşı çıkıyor.

Kültürü bir bakıma toplumsal bilinçdışı olarak tanımlayan Eagleton, bu görüşü savunan iki önemli ismin çalışmalarını ele alıyor.

Bunlardan ilki siyaset felsefecisi Edmund Burke’ün kültür kavramıyla pek bağdaştırılmayan eserleri ve ikincisi de Alman filozof Johann Gottfried Herder’in kültürel meseleler üzerine yorumları.

Eagleton, çoğunlukla kültürsüzlük çağı olarak tanımlanan modern çağda kültür meselesine neden bu kadar önem verildiği sorusunu da tartışıyor.

Yazara göre bunun nedenlerinin başında, kültürün sanayi kapitalizminin estetik ya da ütopyacı bir eleştirisi olarak görülmesi;  devrimci milliyetçiliğin, çokkültürlülüğün ve kimlik politikalarının yükselişi; dinin yerini alacak bir alternatif arayışı ve kültür endüstrisi denen olgunun ortaya çıkışı geliyor.

Yazar ayrıca, kültürü insan varoluşunun özü olarak değerlendiren kültürelcilik öğretisini ve kültürel görecelik konusunu eleştirel bir açıdan irdeliyor.

Künye: Terry Eagleton – Kültür, çeviren: Berrak Göçer, Can Yayınları, kültür, 152 sayfa, 2019

Kolektif – İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür (2018)

Şimdi ikinci baskısına ulaşan bu sağlam derleme, farklı nesiller üzerinden ailedeki değişimleri sosyokültürel bağlamda irdeleyen makaleleri bir araya getiriyor.

Gelişim psikolojisi ve kültürel psikoloji alanlarında dünya çapında bir otorite kabul edilen Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın onuruna hazırlanmış bu kitapta bir araya gelen uzmanlar,

 • Psikolojinin uluslararası bir bilim olarak gelişim süreci ve kapsamı,
 • Gelişim biliminin kültür ve çocuk bakımı,
 • Toplumsal değişim ve insan gelişimi açısından çocuğun değeri,
 • Türk aile yapısı ve işleyişi,
 • Kentli Türk ailelerin üç neslinde annelerin, babaların çocuk yetiştirme pratikleri ve benlik saygısı,
 • Özerk-ilişkisel benlik kurgusu arayışı,
 • İlişki oluşumuna giden gelişim rotaları ve kültür,
 • Okulöncesi etkileşimler ve anlatı gelişimi,
 • Benlik gelişimi, bireyleşme ve kültür,
 • Toplumsal değişim, aile ve toplumsal cinsiyet,
 • Kültürel açıdan çoğulcu toplumlarda bir arada yaşamak,
 • Türk göçmen ailelerde kültürel süreklilik ve süreksizlik,
 • Schwartz’ın Değerler Kuramı ve Kağıtçıbaşı’nın Aile Değişim Modeli bağlamında Türkiye’de kentlerde yaşayan ergenlerin değer ve tutumları,
 • Türkiye’de meslek sahibi kadınların kariyer gelişimi,
 • Ve teknolojinin insan gelişiminde kullanılması konusunda yoksuldan yana yaklaşımlar gibi pek çok ilgi çekici konu tartışılıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: John G. Adair, Walter J. Lonner, Michael Harris Bond, Uwe P. Gielen, Marc H. Bornstein, Derya Güngör, Gisela Trommsdorff, Bilge Ataca, Diane Sunar, Peter B. Smith, Heidi Keller, Robin Harwood, Aylin C. Küntay, Güler Okman Fişek, Bernhard Nauck, John W. Berry, Karen Phalet, Hale Bolak Boratav, Zeynep Aycan, Ype H. Poortinga, Nazlı Baydar, Michael Cole, Sami Gülgöz, Daniel A. Wagner ve T. S. Saraswathi.

 • Künye: Kolektif – İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür: Farklı Bakış Açıları, derleyen: Sevda Bekman ve Ayhan Aksu-Koç, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 416 sayfa, 2018

Kolektif – Kültür Denen Şey (2018)

Kültür, bir disiplin olarak ortaya çıkışından başlayarak antropolojinin ana gündemlerinden biri olageldi.

Zira kültür müzikten siyasete, gündelik hayatımızı bir baştan diğer başa kuşatan, hem bireye hem de topluma dair pek çok ipucunu yakalayabileceğimiz bir olgudur.

Fakat ilk zamanlardan bugüne, hem kültür değerlendirmelerinde hem de bir disiplin olarak bizzat antropolojide büyük dönüşümler yaşandı.

1960’lara antropoloji, Batı-dışı, “küçük ölçekli” insan topluluklarını pozitivist bilim metodolojisi içinde inceleyen bir disiplindi.

Ancak sömürgecilik karşıtı hareketler, var olan dünya düzenini her anlamda sorgulayan emek, kadın, çevre, öğrenci hareketleriyle dünyanın altüst olduğu 1960’lı yıllar, bütün sosyal bilimlerin olduğu gibi, antropolojinin de dönüm noktalarından birini oluşturdu.

Antropoloji, özellikle son otuz-kırk yılda kendi tarihiyle hesaplaşabilen, başlangıç varsayımlarını yıkabilen ve günümüzün karmaşık sorunlarıyla farklı biçimlerde ilişki kurabilen bir araştırma alanı olduğunu kanıtladı.

İşte bu kitapta bir araya gelen yazarlar, hem antropoloji alanında yürütülegelen tartışmaları hem de antropolojinin kültüre bakışını farklı yönleriyle irdeleyen makaleler sunuyor.

Kitapta,

 • Devlet, bürokrasi, siyaset ve antropoloji ilişkisi,
 • Devlet antropolojisi,
 • Antropolojide tarım ve köylülük olguları,
 • Kent çalışmalarında antropoloji,
 • İş antropolojisi,
 • Feminist antropoloji,
 • Antropolojide etnik azınlıklar ve konar-göçerler,
 • Spor antropolojisi,
 • Dil antropolojisi,
 • Medya, iletişim ve antropoloji,
 • Ve sağlık antropolojisi gibi önemli konular tartışılıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Elif Babül, Berna Yazıcı, Ebru Kayaalp, Baran Karsak, Fırat Genç, Aksu Bora, Sertaç Sehlikoğlu, Suavi Aydın, Can Evren, Yağmur Nuhrat, Şölen Şanlı, Maral Erol ve Ayşecan Terzioğlu.

Kitap, kültür ve antropoloji alanındaki güncel tartışmalara daha yakından bakmak isteyenlere muhakkak önerilir.

 • Künye: Kolektif – Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, hazırlayan: Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay, Metis Yayınları, antropoloji, 384 sayfa, 2018

Doğan Munzuroğlu – Dersim Aleviliği (2013)

 • DERSİM ALEVİLİĞİ, Doğan Munzuroğlu, FAM Yayınları, inceleme, 246 sayfa

 DERSIM

Doğan Munzuroğlu, Alevi inancını Türk ulusal kimliğine yedekleyen anlayışları eleştirdiği ‘Dersim Aleviliği’nde, Dersim’de diğer Alevi bölgelerinden önemli farklılıklar gösteren Alevilik inancını araştırıyor. Aleviliği maddi yaşamın bir yansıması olarak değil, tamamen mana ve batın dünyasına ait gizemli bir boyut olarak ele alanları da eleştiren Munzuroğlu çalışmasında, Dersim’deki “Kırmanc” yaşam geleneğini; pirlik, rayberlik, mürşitlik, aşiret bağı, kirvelik, musahiplik gibi kurumsal yapıların Dersim yaşam geleneğindeki yerini; Dersim’in yakın tarihindeki dönüşümleri ve Kürt hareketinin bölgeye etkisini araştırıyor.

Peter Burke ve R. Po-chia Hsia – Erken Modern Avrupa’da Çeviri (2012)

 • ERKEN MODERN AVRUPA’DA ÇEVİRİ, Peter Burke ve R. Po-chia Hsia, çeviren: Ferit Burak Aydar, İş Kültür Yayınları, inceleme, 310 sayfa

 ERKEN

Birçok yazarın katkıda bulunduğu elimizdeki nitelikli çalışma, özellikle erken modern Avrupa’da, Rönesans’tan Aydınlanma dönemine uzanan süreçteki çeviri faaliyetlerini inceliyor. Kitapta, Çin’de çalışmalar yürüten Katolik misyonerliğinin çeviri faaliyetleri; erken modern Avrupa’da latince çeviriler, siyaset teorisi çevirileri, tarih çevirileri, çeviride Katolik inancının etkileri, bilimsel alışverişlerde çevirilerin rolü, Yunancaya çevirilerin Hellenizm ile Avrupa arasındaki bilimsel alışverişleri nasıl etkilediği ve Osmanlı’nın 16. 17. yüzyıllardaki Türkçe çevirilerle, Avrupa bilimiyle nasıl ilişki kurduğu irdeleniyor.

Alan Pauls – Yalınayak Yaşamak (2012)

 • YALINAYAK YAŞAMAK, Alan Pauls, çeviren: Pınar Aslan, Can Yayınları, kültür, 77 sayfa

 

Arjantinli edebiyatçı Alan Pauls ‘Yalınayak Yaşamak’ta, dört başı mamur bir plaj güzellemesi sunuyor. Deniz kenarı ve imgeler arasındaki karmaşık ilişkinin merkezde olduğu ve bunun, yazarın yaşadıkları üzerinden ilerlediği metin, plajdaki hayata, denize, sayfiye yerlerine, buradaki insanların davranış özelliklerine, tatilin toplumlara göre farklılık gösteren icra biçimlerine, hatta arabalı açık hava sinemalarına kadar uzanıyor. Son beş yıldır tatillerini, görkemli bir doğa harikası olan Uruguay Cabo Polonio’da geçiren Pauls, küçük yaşlarından şimdiye hatırladıkları aracılığıyla, derli toplu bir plaj anlatısı kuruyor.

Mihály Hoppál – Avrasya’da Şamanlar (2012)

 • AVRASYA’DA ŞAMANLAR, Mihály Hoppál, çeviren: Bülent Bayram ve Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz, Yapı Kredi Yayınları, kültür, 343 sayfa

 

Mihály Hoppál elimizdeki ilgi çekici çalışmasında, Şamanizmin eski kültürünün yanı sıra, bugünkü şamanların hayatını ve ritüellerini inceliyor. Hoppál çalışmasına, şamanların dünyasını irdeleyerek başlıyor. Burada Şamanizmin ne olduğu, bir kişinin nasıl şaman olduğu açıklanıyor ve şamanların hastalıkları sağaltmak, kurban törenlerini yönetmek, sözlü geleneğin koruyuculuğunu üstlenmek gibi toplumsal rolleri ele alınıyor. Yazar devamında da, şamanlığın kökenlerini, eski şaman resimlerini, halkların farklı şamanlık geleneklerini, şamanların nesneler dünyasını ve modern Şamanizmin hayatta kalma savaşını ele alıyor.