Kâdî Abdulcebbâr – Nedensellik Kitabı (2015)

Kâdî Abdulcebbâr, Mutezile düşüncesini sistematik olarak günümüze taşıyan el-Muğni adlı eserin sahibi.

Bu kitap ise, söz konusu eserin 9. cildinin çevirisi olup, Mutezile düşüncesinin anahtar kavramları olan uluhiyet, insan ve tabiat ilişkisi, ilahi filin insan fiili ile ilişkisini tartışıyor.

Yazar, insan eylemlerinin sonuçları ve bu eylemleri ortaya koyan bireyin etkinliği arasındaki değer ve sorumluluk ilişkisini irdeliyor, bu bağlamda ortaya atılan görüşleri değerlendiriyor ve böylece insanın ve doğanın eylemi arasında nedensel bir ilişki kurarak tevhid ve adalet merkezli bütüncül bir yapının inşası üzerine düşünüyor.

  • Künye: Kâdî Abdulcebbâr – Nedensellik Kitabı, çeviren: Osman Demir, Klasik Yayınları
Reklamlar

Cengiz Kallek – Sosyal Servet (2015)

İslam iktisat tarihine katkı sunan, İslâm’da yönetim-piyasa ilişkisini araştıran bir inceleme.

İslâm’da üretim faktörleri ve mal piyasalarına dair düzenlemeler, piyasalara müdahaleleri gerçekleştiren devlet organı konumundaki “Hisbe” kurumunun yapısı ve Hz. Ömer’in servetlerini müsadere ettiği devlet memurları konularında bilgilenmek isteyenler, bu kitaba muhakkak bakmalı.

  • Künye: Cengiz Kallek – Sosyal Servet: İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi, Klasik Yayınları

Hasan Basri – Arnavutluk ve Buhran-ı Osmani (2015)

İkinci Meşrutiyet döneminde Debre mebusu olarak Osmanlı parlamentosunda görev yapmış Hasan Basri beyin anıları.

Kitap, Basri beyin parlamentoya dâhil olduğu 1909 başları ile Arnavut isyanının alevlendiği ve yaklaşık üç ay sonra Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan edeceği 1912 arasındaki dönemde yaşanan siyasi olayları aktarmasıyla önemli.

  • Künye: Hasan Basri – Arnavutluk ve Buhran-ı Osmani, Klasik Yayınları

Ebû Osmân El-Câhız – Saray Âdâbı (2015)

Halife ve hükümdarların huzuruna çıkma yetkisi olanlar, hangi kural ve kaidelere dikkat etmeli?

Ebû Osmân El-Câhız, bir yandan İslam dünyasında başa gelen hükümdarlara ahlaki öğütler verirken, öte yandan farklı tabakalardan insanların hükümdarın huzuruna girme ve çıkma usullerini, hükümdarın sofrasındaki davranış kurallarını öğretiyor.

  • Künye: Ebû Osmân El-Câhız – Saray Âdâbı, çeviren: Ali Benli, Klasik Yayınları

Ömer Mahir Alper – Osmanlı Felsefesi (2015)

Önde gelen isimlere ait seçme metinler üzerinden, Osmanlı felsefesinin gelişimi izleyen bir çalışma.

Dâvûd-i Kayserî’den Çerkeşîzâde Mehmed Tevfik Efendi’ye, Kâfiyeci’den Hasan Kâfî Akhisârî’ye, Molla Fenârî’den Kemalpaşazâde’ye on bir filozofun biyografileri ile Arapça yazmış oldukları felsefe metinlerinin Türkçe çevirileri, bu kitapta.

  • Künye: Ömer Mahir Alper – Osmanlı Felsefesi, Klasik Yayınları

Kolektif – İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim (2015)

Klasik sonrası dönem İslam düşünürlerinden Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf eserini merkeze alarak İslam düşüncesinin aldığı seyri irdeleyen makaleler.

Bu kapsamlı çalışma, İslam düşüncesinin klasik döneminde kelâm, felsefe ve tasavvuf gibi alanlardaki gelişmeler ile bunun sonraki dönemi nasıl etkilediğini görmek için iyi bir vesile.

  • Künye: Kolektif – İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim, editör: M. Cüneyt Kaya, Klasik Yayınları

Cafer el-Askerî – İsyancı Arap Ordusunda Bir Harbiyeli (2009)

‘Arap Gözüyle Osmanlı’ dizisinin dokuzuncu kitabı olan ‘İsyancı Arap Ordusunda Bir Harbiyeli’, Osmanlı ordusunda binbaşı rütbesiyle İngilizlere karşı mücadele ederken saf değiştirerek isyancı Arap ordusunun komutanlığını üstlenen Iraklı Cafer el-Askerî’nin anılarından oluşuyor.

1885-1936 arasında yaşayan el-Askerî, 1919 yılına kadar olan serüvenini kendi kaleminden anlatıyor.

el-Askerî’nin kitabında bulunan bilgi ve belgeler, aynı zamanda dönemin askerî tarihine dair önemli ayrıntılar barındırmasıyla da altın değerinde bir kaynak.

Kitap ayrıca, Arap milliyetçiliğinin oluşumunda subayların rolü ve teşkilatlanma biçimlerine dair dikkat çekici ayrıntılar da barındırıyor.

  • Künye: Cafer el-Askerî – İsyancı Arap Ordusunda Bir Harbiyeli, hazırlayan: Necdet Fethi Safvet, çeviren: Halit Özkan, Klasik Yayınları, anı, 272 sayfa