Savaş Barkçin – Ahmed Avni Konuk (2009)

Çok yönlü bir kişi olan Ahmed Avni Konuk, müzik alanında yaptığı çalışmalar kadar, bir tasavvufçu, hukukçu, Mevlevi ve hafız olarak da bilinir.

Osmanlı ve Cumhuriyet müziği hakkında araştırmalar yapan Konuk, bu alanda birçok öğrenci de yetiştirmiş; ilkokul yıllarında Kuran’ı hıfzetmiş ve PTT’de uzun yıllar genel müdür yardımcılığı yapmış.

Kendisi de müzik alanında araştırmalar yapan Savaş Barkın bu çalışmasında, Konuk’un kişiliğini, hayat çizgisini, yaptığı işleri, içinde bulunduğu kurumları, ustalarını, dostlarını ve öğrencilerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

  • Künye: Savaş Ş. Barkçin – Ahmed Avni Konuk, Klasik Yayınları, biyografi, 494 sayfa
Reklamlar

Halil İbrahim Düzenli – İdrak ve İnşa (2009)

Halil İbrahim Düzenli ‘İdrak ve İnşa’da, Türkiye mimarisinin önde gelen isimlerinden Turgut Cansever’in düşüncesine ve eserlerine odaklanıyor.

Düzenli, ilk olarak mimari konusunda sorun, amaçlar ve araştırma alanını belirliyor, ardından mimarlık alanında uzman olmayan okurları da dikkate alarak, yirminci yüzyılın mimarlık alanındaki temel gerilimlerini anlatıyor.

Çalışmanın devamında ise, Turgut Cansever’in hayat öyküsü, düşünceleri ve mimari projeleri anlatılıyor.

Düzenli’nin eseri, Turgut Cansever’in mimarisine odaklanmasının yanı sıra, mimari eleştiri ve eleştiride kullanılacak kavramlar konusunda da önerilerde bulunuyor.

  • Künye: Halil İbrahim Düzenli – İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi, Klasik Yayınları, mimari, 391 sayfa

Süleyman Kaya – Osmanlı Hukukunda İcâreteyn (2015)

Biri peşin diğeri vadeli çift kira anlamına gelen icâreteyn kavramının Osmanlı hukukunda ortaya çıkışından 18. yüzyıl sonlarına kadarki serencamı.

Dönemin fetva mecmuaları ve şer’iyye sicillerini inceleyen Süleyman Kaya, icareteyne zemin hazırlayan uygulamaları, mücerred hakkın devri meselesini ve icâreteynin farklı yapılış şekillerini ele almakta.

  • Künye: Süleyman Kaya – Osmanlı Hukukunda İcâreteyn, Klasik Yayınları

Kâdî Abdulcebbâr – Nedensellik Kitabı (2015)

Kâdî Abdulcebbâr, Mutezile düşüncesini sistematik olarak günümüze taşıyan el-Muğni adlı eserin sahibi.

Bu kitap ise, söz konusu eserin 9. cildinin çevirisi olup, Mutezile düşüncesinin anahtar kavramları olan uluhiyet, insan ve tabiat ilişkisi, ilahi filin insan fiili ile ilişkisini tartışıyor.

Yazar, insan eylemlerinin sonuçları ve bu eylemleri ortaya koyan bireyin etkinliği arasındaki değer ve sorumluluk ilişkisini irdeliyor, bu bağlamda ortaya atılan görüşleri değerlendiriyor ve böylece insanın ve doğanın eylemi arasında nedensel bir ilişki kurarak tevhid ve adalet merkezli bütüncül bir yapının inşası üzerine düşünüyor.

  • Künye: Kâdî Abdulcebbâr – Nedensellik Kitabı, çeviren: Osman Demir, Klasik Yayınları

Cengiz Kallek – Sosyal Servet (2015)

İslam iktisat tarihine katkı sunan, İslâm’da yönetim-piyasa ilişkisini araştıran bir inceleme.

İslâm’da üretim faktörleri ve mal piyasalarına dair düzenlemeler, piyasalara müdahaleleri gerçekleştiren devlet organı konumundaki “Hisbe” kurumunun yapısı ve Hz. Ömer’in servetlerini müsadere ettiği devlet memurları konularında bilgilenmek isteyenler, bu kitaba muhakkak bakmalı.

  • Künye: Cengiz Kallek – Sosyal Servet: İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi, Klasik Yayınları

Hasan Basri – Arnavutluk ve Buhran-ı Osmani (2015)

İkinci Meşrutiyet döneminde Debre mebusu olarak Osmanlı parlamentosunda görev yapmış Hasan Basri beyin anıları.

Kitap, Basri beyin parlamentoya dâhil olduğu 1909 başları ile Arnavut isyanının alevlendiği ve yaklaşık üç ay sonra Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan edeceği 1912 arasındaki dönemde yaşanan siyasi olayları aktarmasıyla önemli.

  • Künye: Hasan Basri – Arnavutluk ve Buhran-ı Osmani, Klasik Yayınları

Ebû Osmân El-Câhız – Saray Âdâbı (2015)

Halife ve hükümdarların huzuruna çıkma yetkisi olanlar, hangi kural ve kaidelere dikkat etmeli?

Ebû Osmân El-Câhız, bir yandan İslam dünyasında başa gelen hükümdarlara ahlaki öğütler verirken, öte yandan farklı tabakalardan insanların hükümdarın huzuruna girme ve çıkma usullerini, hükümdarın sofrasındaki davranış kurallarını öğretiyor.

  • Künye: Ebû Osmân El-Câhız – Saray Âdâbı, çeviren: Ali Benli, Klasik Yayınları