Kolektif – Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (2018)

Kitabın ilk baskısındaki kapak tasarımı. Güncel kapak, yazının sonundadır.

 

İlk olarak 2010’da yayınlanmış ‘Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’, aynı adla düzenlenen bir konferansa sunulan bildirilerin bir kısmı ile konferansa sunulmamış farklı çalışmalardan oluşuyor.

Toplumsal cinsiyet olgusunu hukuktan felsefeye, sosyolojiden ekonomiye farklı disiplinlerin bakış açılarıyla inceleyen makaleleri bir araya getiren kitabın, çarpıcı bilgi ve belgeler barındırmasıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Kitapta,

 • Türkiye’de kadın ve eğitim
 • Felsefenin kadına bakışı,
 • Simone de Beauvoir’e göre abjeksiyon ve eros etiği,
 • İkinci dalga Fransız feminizmi,
 • Osmanlı kadın hareketi,
 • Bir yeni sosyal hareket olarak Türkiye’de 1980 sonrası feminist hareket,
 • 2000’li yıllarda kadın kotası tartışmaları,
 • Uluslararası insan hakları hukuku merceğinden kadının siyasal hayata katılımı ve bazı kota uygulamaları,
 • Kadınların mekânsal davranışlarının siyasal niteliği,
 • CEDAW örneği bağlamında Kadınların insan haklarında ulusalüstü standartlar ve denetim,
 • Anayasa’da kadın sorunsalı,
 • Ceza Muhakemesi hukukunda müdahillik ve suçtan zarar gören kavramı,
 • Yargıtay kararları bağlamında, medeni hukukta kadının cinsel ve ekonomik kimliği,
 • İstihdamda cinsiyetler arası eşitlik ve iş mevzuatında yapılması gereken değişiklikler,
 • Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
 • Türkiye’de kırsal kadının toplumsal konumu,
 • Novamed grevi bağlamında küresel sermayeye karşı küresel kadın dayanışması,
 • Sosyal politika reformu çerçevesinde kadınlar ve vatandaşlık,
 • Ve Türkiye’de fuhuş sektöründe çalışan göçmen kadınların çalışma koşulları gibi önemli konular tartışılıyor.

Çalışmaya makaleleriyle katkıda bulunan isimler ise şöyle: Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Direk, Hülya Durudoğan, Serpil Çakır, Feyda Sayan Cengiz, Ayşe Güneş-Ayata, Özlem Gölgelioğlu, Zeynep Oya Usal, Elif Ekin Akşit, Feride Acar, Fatoş Gökşen, Deniz Yükseker, Bertil Emrah Oder, Nur Centel, Filiz Kerestecioğlu, Kadriye Bakırcı, Bruce H. Rankin, Işık A. Aytaç, Ayşe Gündüz Hoşgör, Ayça Kurtoğlu, Tore Fougner, Azer Kılıç ve Aslıcan Kalfa.

 • Künye: Kolektif – Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar, derleyen: Hülya Şimga, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder ve Deniz Yükseker, Koç Üniversitesi Yayınları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, 360 sayfa, 2018

Kolektif – Kadınsız Kentler (2017)

Kamu politikaları ve bütçe yapımında, toplumsal cinsiyet ne derece dikkate alınıyor?

Elimizdeki önemli çalışma, bu sorunun yanıtını Türkiye’nin bazı kentlerini merkeze alarak yanıtlıyor.

Kitap için, Birleşmiş Milletler Ortak Programı, Kadın Dostu Kent Projesi kapsamında Kars, Şanlıurfa, Nevşehir, İzmir ve Samsun, ayrıca bu kapsama girmeyen Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Manisa ve Ordu’nun belediye plan ve programları, toplumsal cinsiyet perspektifi esas alınarak incelenmiş.

Araştırma, Türkiye’de kamu politikalarının sürekli olarak erkeğin lehine güç ve iktidar ilişkilerini ürettiğini, kadınları hem iktisadi kaynaklara hem de kamusal alana erişimden uzak tuttuğunu gözler önüne seriyor.

Çalışma, yalnızca var olan sorunları kapsamlı bir şekilde saptamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin nasıl yapılabileceğini de ayrıntılarıyla anlatıyor.

Kitabın yazarları da şöyle: Yelda Yücel, Gülay Günlük-Şenesen, Ayşegül Yakar Önal, Nuray Ergüneş ve Burcu Yakut Çakar.

 • Künye: Kolektif – Kadınsız Kentler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, kadın, 427 sayfa

Gülay Toksöz – Kalkınmada Kadın Emeği (2012)

 

 • KALKINMADA KADIN EMEĞİ, Gülay Toksöz, Varlık Yayınları, kadın, 284 sayfa

Gülay Toksöz ‘Kalkınmada Kadın Emeği’nde, hem kalkınmada kadın emeğinin rolüne hem de kalkınmanın kadın emeğine nasıl etkide bulunduğuna odaklanıyor. Çalışma, kadınların hane içinde harcadığı emeğin, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından nasıl bir rol oynadığı; kadınların emekleri ve bedenleri üzerindeki patriarkal tahakküm; ülkelerin sanayileşme süreçleriyle kadın emeğinin kullanımı arasındaki ilişki gibi konuları ele alıyor. Kitap, kadınların ev içindeki karşılıksız emeklerini, işgücü piyasasındaki çalışma biçimlerini, ekonomiye yaptıkları ve çoğunlukla karşılığı ödenmeyen katkıları görünür kılmasıyla önemli.