Aydın Türk – Ateizmi Anlamak (2012)

  • ATEİZMİ ANLAMAK, Aydın Türk, Propaganda Yayınları, din, 263 sayfa

 ATEIZM

Ateizm.org sitesinin yöneticisi Aydın Türk elimizdeki kitabında, ateizm konusunu bilimsel ve felsefi yönleriyle ele alıyor. Ateistlere sıkça sorulan sorular ve cevaplarıyla kitabına başlayan Türk, devamında da, Kuran ve İslam’ın ilahi mi, yoksa insan yapısı mı olduğunu, Tanrı fikrinin neden ve nasıl reddedileceğini, evrim ve yaratılışçılığı ve evrenin kökenini tartışıyor; ayrıca, Türkiye’de ateist içerikli yayınlara uygulanan sansürden örnekler sunuyor. Dinsel inancın kökeninin akıl, mantık ve bilim olmadığını söyleyen Türk, kitabıyla, Türkiye’de önyargıyla yaklaşılan ateizmi eksiksiz bir biçimde tanıtmayı amaçlıyor.

Clifford Geertz – İki Kültürde İslam (2012)

  • İKİ KÜLTÜRDE İSLAM, Clifford Geertz, çeviren: Mehmet Murat Şahin, Küre Yayınları, inceleme, 135 sayfa

 

Antropolojinin etkili isimlerinden Clifford Geertz ‘İki Kültürde İslam’da, Fas ve Endonezya’daki dini değişimlere odaklanıyor. İlk kez 1968’de yayınlanan çalışma, ele aldığı konuyu tipolojik tasniflere sığdırmaması ve söz konusu coğrafyalardaki İslami pratiği tarihsel bir perspektifle yorumlamasıyla, antropoloji çalışmalarına önemli bir kavramsal çerçeve kazandırmıştı. Geertz, alan çalışmalarından da yola çıkarak, iki ülkede İslamiyet’in nasıl doğduğunu ve geliştiğini, bu toplumlarda yaşanan dini değişimlerin iktisadi, siyasi ve geleneksel yapılarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu karşılaştırmalı bir bakışla ele alıyor.

Roy Jackson – İslam’da 50 Önemli İsim (2012)

  • İSLAM’DA 50 ÖNEMLİ İSİM, Roy Jackson, çeviren: Nurullah Koltaş, Ayrıntı Yayınları, din, 271 sayfa

 

Üniversitelerde din ve felsefe dersleri veren Roy Jackson, ‘İslam’da 50 Önemli İsim’de, İslam tarihinde etkili olmuş aktörlerin izini sürüyor. Jackson, yalnızca bu isimlerin hayatlarını sunmakla yetinmeyerek; bunların düşüncelerini, İslam’ın içinde ve dışında yarattıkları etkiyi ve bunlar hakkında bilgi alınabilecek kaynakları kitabının konusu ediniyor. Batılı bir entelektüelin Doğu ve İslam’ı anlama çabasının ürünü olarak da düşünülebilecek kitap, Hz. Muhammed’ten Ebu Hanife’ye, Muaviye’den Farabi’ye, İbni Sina’dan Mevlana’ya, Seyyid Kutub’dan Ali Şeriati’ye ve Humeyni’den Raşid Gannuşi’ye kadar birçok isme yer veriyor.

Ahmet Yaşar Ocak – Yeniçağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri (2011)

  • YENİÇAĞLAR ANADOLU’SUNDA İSLAM’IN AYAK İZLERİ, Ahmet Yaşar Ocak, Kitap Yayınevi, tarih, 314 sayfa

Ahmet Yaşar Ocak, daha önce yayınlanan ‘Ortaçağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri’nde, Selçukluların dini nasıl yaşadıklarını, onu siyasete, toplumsal hayata, kültüre nasıl yansıttıklarını irdelemişti. Ocak, bu çalışmanın ikinci cildi olan elimizdeki kitabında da, buna benzer kapsamlı bir incelemeyi Osmanlı dönemi için yapıyor. Ahilik ve Şeyh Edebali, Alevilik ve Nizari İsmaililiği, fetih ve Osmanlı merkeziyetçiliği, Şeyh Muhyiddin-i Karamani, 16. yüzyılda Osmanlı Anadolu’sunda mesiyanik hareketler, Osmanlı’da din, Osmanlı-Safevi münasebetleri ve 2. Abdülhamid dönemi İslamcılığının tarihi arka planı, burada karşımıza çıkan bazı konular.

Cihan Tuğal – Pasif Devrim (2010)

  • PASİF DEVRİM, Cihan Tuğal, Koç Üniversitesi Yayınları, siyaset, 330 sayfa

Cihan Tuğal ‘Pasif Devrim’de, Gramsci’nin “pasif devrim” kavramından hareketle, 1990’larda İstanbul’daki İslamcı değişim sürecinin başını çeken Sultanbeyli ilçesini merkeze alarak Türkiye’de İslami aktivistlerin örgütlenmelerini, 28 Şubat sürecinde içine kapanmalarını ve AKP iktidarı tarafından düzene dahil edilmelerini kapsamlı bir gözle irdeliyor. Yalnızca sisteme karşı direnen dini muhalefetle sınırlı olmayan çalışma, aynı zamanda, hâkim düzene yönelik radikal saldırıların nasıl ortaya çıktığına, eylemcilerin bu saldırıları örgütlerken yaşadıkları dönüşümlere ve karşı çıkışlara rağmen sistemin nasıl ayakta kaldığına da odaklanıyor.

Ehsan Masood – İslam ve Bilim (2010)

  • İSLAM VE BİLİM, Ehsan Masood, çeviren: Şafak Timur, Picus Yayınları, tarih, 192 sayfa

Bilim politikaları alanında dersler veren Ehsan Masood ‘İslam ve Bilim’de, 8. ve 16.yüzyıllar arasında, İslam imparatorlukları devrinde gerçekleşmiş bilimsel devrimleri anlatıyor. Söz konusu dönemlerde, bilim ve İslamın birbirine çok daha yakın olduğunu söyleyen Masood, İslam biliminin gelişimini, dönemin siyasî ve dini koşullarının, bu şartlarda ortaya çıkmış bilim adamlarının, mühendislerin ve hâmilerinin öyküleriyle de harmanlayarak veriyor. Hz. Muhammed’in sözlerinin rasyonel sorgulamayı teşvik edici olduğunu savunan Masood, kitabında ağırlıklı olarak İslam’ın özünde bilime karşı olduğu savının yanlış olduğunu kanıtlamaya koyuluyor.

Ahmed Raşid – Taliban (2007)

  • TALİBAN, Ahmed Raşid, çeviren: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, siyaset, 354 sayfa

Alt başlığı, ‘İslamiyet, Petrol ve Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun’ olan ‘Taliban’, 11 Eylül saldırısıyla dünyanın gündemine oturan Taliban örgütüne odaklanıyor. Yirmi yılı aşkın bir süredir Afganistan’la ilgili haberler yapan; ‘Daily Telegraph’ ve ‘Far Eastern Economic Review’un Pakistan, Orta Asya ve Afganistan muhabirliğini yapan Raşid, merkeze daha çok Taliban’ı alsa da Afganistan hakkında da ayrıntılı bilgiler sunuyor. Taliban’ın küçücük bir grup olarak doğuşundan bütün dünyanın kaderini şekillendiridiği bir korku odağı haline gelmesine kadarki serüveni ve Usame Bin Ladin’in bu serüvende oynadığı rol, Raşid’in çalışmasının omurgasını oluşturuyor.