Erhan Bilgin – İktisatçıların İktisadı (2014)

İktisatçıların yanlış öngörüleri ve çelişkilerinden size de gına gelmedi mi?

Erhan Bilgin bu nitelikli çalışmasında, yerli iktisatçılarımızın görüşleri bağlamında burjuva iktisat düşüncesini kurcalıyor.

Kapitalizmin çelişkilerinin ayan beyan görüldüğü kriz dönemlerinde bile, iktisatçılarımızın, kapitalizmin geleceğini savunmada ne kadar mahir olduklarını görmek isteyenlere.

  • Künye: Erhan Bilgin – İktisatçıların İktisadı, h2O Kitap, iktisat, 224 sayfa

Douglas Dowd – Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı (2008)

Douglas Dowd, ‘Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı’nda, kapitalizm ve iktisat ilişkisini, 18. yüzyıldan itibaren analiz ediyor.

Kitapta, kapitalist gelişmenin esas unsurları, iktisadi düşüncenin yapısı, bu düşüncenin kapitalist dönemde neden ve nasıl geliştiği gibi konular üzerinden, bu ilişkinin günümüz dünyasına yansıyan etkileri, eleştirel bir gözle değerlendiriliyor.

Kitap, günümüzün kapitalist sistemi ile iktisat anlayışını, Adam Smith, Thomas Malthus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Karl Marx, Thorstein Veblen, Rosa Luxemburg, John Maynard Keynes, Paul Samuelson, Milton Friedman ve Eric Hobsbawm’ın fikirleri çerçevesinden değerlendirmesiyle, alan için değerli bir başvuru kaynağı.

  • Künye: Douglas Dowd – Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı, çeviren: Cihan Gerçek, Yordam Kitap, tarih, 392 sayfa

Laurent Cordonnier – Toambapiklerde Ekonomi (2013)

  • TOAMBAPİKLERDE EKONOMİ, Laurent Cordonnier, çeviren: Elif Bildirici, İletişim Yayınları, iktisat, 204 sayfa

 TOAMBAPIKLERDE

Laurent Cordonnier ‘Toambapiklerde Ekonomi’de, genç bir akademisyenin hayali bir ada topluluğunu iktisadın belli başlı fenomenleri aracılığıyla anlamaya çalışmasını kurguluyor. Anlatıcı Jim Happystone, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MTE) ekonomik bilimler bölümünde asistanlık yaparken, iki yıl boyunca Toambapiklerin ekonomik ve sosyal hayatlarını gözlemekle görevlendirilir. Bu topluluk, klasik, neo-klasik iktisatçıların asırlardır güncellediği politik ekonomi prensiplerini oldukça sade bir biçimde ortaya koyan indirgenmiş bir iktisadi modelde yaşarken şimdi ileri bir kapitalist topluma geçmeye çalışmaktadır.

Çağlar Keyder ve Zafer Yenal – Bildiğimiz Tarımın Sonu (2013)

  • BİLDİĞİMİZ TARIMIN SONU, Çağlar Keyder ve Zafer Yenal, İletişim Yayınları, iktisat, 237 sayfa

BILDIGIMIZ

On yıla yayılan ortak bir çalışmanın ürünü olan ‘Bildiğimiz Tarımın Sonu’, tarım sorununu güncel ve tarihsel bir perspektiften bakarak tartışıyor. Çağlar Keyder ve Zafer Yenal incelemelerinde, şehirleşen dünyada tarım sorunsalı, tarımın metalaşması, mülksüzleşme ve köylünün işçileşmesi, korumacılık ve liberizasyon sarkacında tarım politikaları, küreselleşen Türkiye’de tarımın dönüşümü, küçük çiftçilerin küresel pazarda ayakta kalma stratejileri, kırsal alanın yeniden yapılandırılması, gıda üretiminin uluslararasılaşması, köylerin değişen toplumsal ve ekonomik yapısı ve 2000’lerde tarımsal istihdam konularını irdeliyor.

Chris Freeman ve Francisco Louçã – Zaman Akıp Giderken (2013)

  • ZAMAN AKIP GİDERKEN, Chris Freeman ve Francisco Louçã, çeviren: Osman S. Binatlı, İthaki Yayınları, iktisat, 530 sayfa

ZAMAN

‘Zaman Akıp Giderken’, Sanayi Devrimlerinden bilgi devrimi çağına uzanarak, neoklasik iktisadın ekonomik büyüme analizi yaklaşımına, Joseph Alois Schumpeter’in açtığı yoldan ilerleyerek alternatif bir bakış sunuyor. Ekonomik büyümenin çağların ardışıklığı anlamında kavranılması gerektiğini belirten yazarlar, bu bağlamda her çağı kendine özgü temel teknolojileri, ekonomik kurumları ve bu kurumların toplumsal alt-sistemlerle, bilimle, siyasetle ve kültürle kurdukları ilişkiler çerçevesinden değerlendiriyor. Yazarlar, bir çağdan diğerine değişmeye, çok sık ekonomik liderliğin yer değiştirmesinin eşlik ettiğini vurguluyor.

Tülay Arın – Kriz, Devlet, İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları (2013)

  • KRİZ, DEVLET, İKTİSAT VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI, Tülay Arın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, iktisat, 550 sayfa

 KRIZ

Elimizdeki çalışma, 2009 yılında yitirdiğimiz önemli iktisatçılarımızdan Tülay Arın’ın seçilmiş yazılarına yer veriyor. Türkiye’de kapitalizmin bunalımı, kapitalist sistemde devletin çelişkileri, kapitalist birikim, ABD emperyalizminin değişimi, gelişmiş kapitalist ülkeler ile azgelişmiş kapitalist ülkeler arasındaki mesafenin açılması, Asya krizi, IMF’nin “kurtarma” paketleri, Keynesçiliğin krizi, sosyal haklar, emek gücünün metalaşması, sosyal haklar ve refah devleti, liberal sosyal güvenlik rejiminin çelişkileri ve iktisat kuramının kadın sorununa bakışı, Arın’ın yazılarında tartışılan ilgi çekici konulardan birkaçı.

Kolektif – Dünyanın Durumu (2012)

  • DÜNYANIN DURUMU 2012, kolektif, çeviren: Ayşe Başcı, İş Kültür Yayınları, siyaset, 377 sayfa

 DUNYANIN

Her yıl dünyanın mevcut durumunu değerlendiren Worldwatch Enstitüsü’nün 2012 yılı teması ‘Sürdürülebilir Bir Refaha Doğru’ başlığını taşıyor. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, yeşil ekonominin geliştirilmesi, fazla gelişmiş ülkelerde küçülmenin sağlanması, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel kalkınma, sürdürülebilir ulaşım ve teknoloji, dünya nüfusunun artışını önleyecek stratejiler, tüketimin azaltılmasıyla ilgili yeni kamu politikaları, iklim değişikliği sonucunda gıda güvencesi ve eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir bir ekonomi ve ekosistem için yerel yönetimleri doğru yola sevketmek gibi konularda öneriler sunuyor.