Alfred Weber – Felsefe Tarihi (2015)

Neredeyse insanlık tarihiyle aynı zamanda ortaya çıkmış felsefe ve felsefecilerin derli toplu bir tarihi.

Alfred Weber’in kapsamlı çalışması, Yunan felsefesinin başlangıcından Ortaçağ felsefesinin Platoncu ve skolastik zamanlarına, Yeniçağ’daki serbest metafizik çağından Kant’ın saf aklın eleştirisine ve Hegel’in tabiat felsefesine uzanan, konu hakkında dört dörtlük bir kaynak.

  • Künye: Alfred Weber – Felsefe Tarihi, çeviren: H. Vehbi Eralp, Kabalcı Yayınları

Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Felsefe Tarihi 1 (2018)

Hegel’in Heidelberg Üniversitesi’nde verdiği derslerin ürünü olan ‘Felsefe Tarihi’nin bu ilk cildi, Grek felsefesini bir baştan diğer başa kuşatan, altın değerinde bir kaynak.

Hegel, Thales’ten Platon’a, Parmenides’ten Plotinus’a ve Aristo’ya, bu özgün felsefenin ana aktörlerini ve bu felsefi anlayışının beslendiği ana kaynakları irdeliyor.

Yunan felsefesine ilişkin buradaki değerlendirmenin, tam da bu büyük düşünüre yakışır cinsten olduğunu ayrıca vurgulamamız gerekiyor.

Zira Hegel, 2 bin 500 yıllık felsefe tarihinde bir dönüm noktası olan Grek felsefesinin temel yönelim ve eğilimlerini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda dönemin felsefesini ve filozoflarını felsefe tarihi içindeki yerlerini açıklığa kavuşturuyor, bunları sıkı bir ilişkisellik içinde tartışıyor.

  • Künye: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Felsefe Tarihi 1: Thales’ten Platon’a Grek Felsefesi, çeviren: Doğan Barış Kılınç, Nota Bene Yayınları, felsefe, 440 sayfa, 2018

Ahmet Cevizci – Felsefenin Kısa Tarihi (2012)

  • FELSEFENİN KISA TARİHİ, Ahmet Cevizci, Say Yayınları, felsefe, 710 sayfa

 

‘Felsefenin Kısa Tarihi’, herkesin kolay okuyup nüfuz edebileceği bir felsefe tarihi ortaya çıkarabilmeyi amaçlıyor. Bu yönüyle bir rehber olarak nitelendirilebilecek kitapta, Antik dönemden başlayarak Helenistik-Roma, Ortaçağ, Rönesans, 17. yüzyıl, Aydınlanma, 19. ve 20. yüzyıl felsefeleri ele alınıyor. İslam felsefesinin de ayrı bir bölüm halinde irdelendiği kitapta, analitik felsefe, kıta felsefesi, fenomenolojik gelenek, postyapısalcılık, postmodernizm, pragmatizm, eleştirel teori, feminizm gibi belli başlı felsefi yaklaşımlar, ayrıca felsefe tarihinde iz bırakmış pek çok filozofun düşünceleri açıklanıyor.

W. K. C. Guthrie – Yunan Felsefe Tarihi 1 (2011)

  • YUNAN FELSEFE TARİHİ 1, W. K. C. Guthrie, çeviren: Ergün Akça, Kabalcı Yayınları, felsefe, 528 sayfa

 

W. K. C. Guthrie’nin kaleme aldığı altı ciltlik ‘Yunan Felsefe Tarihi’nin elimizdeki ilk kitabı, Sokrates öncesi ilk Yunan filozoflarını ve Pyhthagorasçıları anlatıyor. Yunanistan’da felsefenin başladığı dönemi anlatarak çalışmasına başlayan Guthrie, sırasıyla Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Pythagoras, Hippasos, Petron, Arkhytas, Alkmaion, Ksenophanes ve Herakleitos gibi filozofların düşüncelerini izliyor. Felsefenin varlık bulduğu coğrafyanın kendine has özelliklerinin de irdelendiği bu kaynak kitap, Aristo’ya gelmeden önce burada özgün düşüncelerle ortaya çıkmış ve kimi pek ünlü olmayan filozofları duru bir anlatımla ele alıyor.

Kolektif – Felsefe Tarihi, Cilt 1: Kurucu Düşünceler (2011)

  • FELSEFE TARİHİ, CİLT 1: KURUCU DÜŞÜNCELER, kolektif, çeviren: İsmail Yerguz, İletişim Yayınları, felsefe, 288 sayfa

 

Farklı yazarların katıldığı ‘Kurucu Düşünceler’, kültürün ve düşüncenin temellerini atan önemli uğrakların ortaya çıkışını tasvir ediyor. Kitapta Yunan, Yahudi ve Ortadoğu, Hıristiyan, Hindistan, Çin ve İslam kurucu düşünceleri değerlendiriliyor. Kitapta yer alan makaleler, Platon’dan Aristoteles’e, Helenistik felsefeden Mezopotamya’daki felsefe öncesi düşünceye, Kutsal Kitap’tan kilise babalarının düşüncelerine, Augustinus’un öğretisinden Hint düşüncesinin kaynaklarına ve İslam kurucu düşüncesindeki üç büyük meseleye kadar birçok konuyu ele alıyor. Felsefenin ana kaynaklarını saptayan çalışma, konuya ilgi duyan her okura hitap ediyor.

Sam Atkinson – Felsefe Kitabı (2011)

  • FELSEFE KİTABI, editör: Sam Atkinson, çeviren: Emel Lakşe, Alfa Yayınları, felsefe, 352 sayfa

 

Birçok ismin katkıda bulunduğu ve popüler bir dille kaleme alınan ‘Felsefe Kitabı’nın asıl hedef kitlesi, felsefeye yeni başlayanlar. Antik Dünya’dan Ortaçağ’a, Rönesans’tan Devrim Çağı’na ve 1950’den günümüzün Çağdaş felsefesine kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan kitap, her dönemin belli başlı felsefi görüşlerini ve öne çıkan filozoflarını, kısa ve anlaşılabilir bir üslupla değerlendiriyor. Çalışmanın sonunda da, felsefe tarihinde önemli yeri olan birçok filozofun portresi de sunuluyor. Kaliteli baskısı ve zengin görsel malzemeleriyle de dikkat çeken kitap, bilhassa konuyla yeni yeni ilgilenmeye başlayanlar için doyurucu bir kaynak.