Mario Roberto Santucho – Arjantin’in Guevaracıları (2009)

‘Arjantin’in Guevaracıları’, 1970’li yılların Arjantinli devrim önderi Mario Roberto Santucho’nun yaşamı ve yazılarından oluşan bir derleme.

Teorisyen, politik önder ve askeri komutan Santucho, Devrimci İşçi Partisi’nin (PRT) Genel Sekreteri ve Devrimci Halk Ordusu’nun (ERP) başkomutanıydı.

Arjantin polisinin “Aşırılığın başı” dediği Santucho, 1960’ların başından itibaren girdiği mücadelede, iki kez cezaevinden firar edecek ve 1976’daki askeri darbeye karşı kendi imzasıyla “Arjantinliler silah başına!” başlığıyla bilinen çağrıyı yayımlayacaktı.

Kitapta, ordu tarafından öldürülen Santucho’nun yaşamı, yazıları ve mücadelesi anlatılıyor.

  • Künye: Mario Roberto Santucho – Arjantin’in Guevaracıları, derleyen ve çeviren: İdilcan Işık ve Alp Altınörs, Akademi Yayınları, biyografi, 239 sayfa
Reklamlar

Arif Çelebi – Komünizmin Şafağı (2009)

Arif Çelebi ‘Komünizmin Şafağı’nda, 2007 Eylülü’nden beri dünyayı sarsan kapitalist krize dair bir çözümlemeye girişiyor.

Çelebi, “Kapitalizm tarihsel sınırına dayandı” tezini, güncel olgulara yaptığı göndermeler, kapitalist ekonominin durumunu aktaran veriler ve Marx’ın ekonomi politik eserine yaptığı atıflarla tartışıyor; “Dünyayı değiştirmek için işçiler neye ihtiyaç duyuyor?”, “Küreselleşme süreci, sınıfsız ve öznesiz midir?” ve “Bugünkü dünyada sosyalist program nasıl bilinçlenecektir?” sorularının yanıtlarını arıyor.

Çalışmanın bu yönüyle, kapitalist sistemin güncel ekonomik krizini ve krizin işaret ettiği tarihsel gelişmeleri anlamaya katkıda bulunacağını söyleyebiliriz.

  • Künye: Arif Çelebi – Komünizmin Şafağı, Akademi Yayınları, siyaset, 244 sayfa

Kutsiye Bozoklar – Sosyalizm ve Kadın İnsan (2009)

‘Sosyalizm ve Kadın İnsan’, Kutsiye Bozoklar’ın kadın sorunu hakkında çeşitli zamanlarda yazmış olduğu yazılarından yapılan bir derleme.

Yazılarıyla, kadın mücadelesini daha görünür kılmaya çalışan Bozoklar, kadına yönelik şiddetin özel mülk sistemiyle ilişkili olduğunu ve tecavüzün bir kirli savaş yöntemi olduğunu örnekler eşliğinde anlatıyor.

Birçok yazının, emperyalist saldırganlığın kadını hedefleyen son dönem örneklerine ayrıldığı kitap, Irak, Afganistan ve Bosna gibi dünyanın farklı coğrafyalarında kadına yönelen kitlesel tecavüzü gözler önüne seriyor.

Bozoklar, söz konusu örneklerden hareketle, kadın mücadelesine katkıda bulunacak teorik bir arka plan kuruyor.

  • Künye: Kutsiye Bozoklar – Sosyalizm ve Kadın İnsan, Akademi Yayınları, kadın, 160 sayfa

Arzu Demir – Medreseden 5 Nolu’ya Nuri Yoldaş (2012)

  • MEDRESEDEN 5 NOLU’YA NURİ YOLDAŞ, Arzu Demir, Akademi Yayınları, biyografi, 102 sayfa

 

Gazeteci Arzu Demir elimizdeki kitabında, 12 Eylül darbesinin şiddetini, Nuri Duruk’un Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nde yaşadıkları üzerinden anlatıyor. Çocukken, yoksulluk nedeniyle okula gidemeyen Duruk, medrese eğitimi almış ve on dokuz yaşındayken, sosyalist mücadeleyle tanışmış. TKP saflarında çalışmalar yürütürken 12 Eylül darbesi ertesinde gözaltına alınarak cezaevine konan Duruk, burada 22 ay boyunca her türlü işkenceye maruz kalmış. İşte Demir’in, Duruk’un ve onun ailesinin anlatımlarıyla ördüğü çalışması, devlet baskısının yanı sıra yoksulluk ve yoklukla da mücadele etmiş bir devrimcinin destansı direnişini anlatıyor.

İbrahim Okçuoğlu – Günümüzde Emperyalizm (2011)

 

  • GÜNÜMÜZDE EMPERYALİZM, İbrahim Okçuoğlu, Akademi Yayınları, siyaset, 333 sayfa

 

 

İbrahim Okçuoğlu ‘Günümüzde Emperyalizm’de, serbest rekabetçi küreselleşmeden emperyalist küreselleşmeye, kapitalizmde gözlenen temel değişimlere odaklanıyor. Okçuoğlu, bu değişimleri saptarken, “emperyalizm”, “mülksüzleştirme ekonomisi”, “sermaye birikimi” gibi kavramlar konusunda teorinin yaşamakta olduğu sorunları da tartışmaya açıyor. Tekellerin oluşma koşulları ve dünya pazarı üzerinde hakimiyet mücadelesi; modern mali sermayenin oluşumu ve 21. yüzyılın başında bankalar ile borsalar; uluslararası üretimin ve çalışma sürecinin yeniden örgütlenmesi; emperyalist küreselleşme ve yeni sömürgecilik, Okçuoğlu’nun kuşatıcı bir bakış açısıyla ele aldığı konulardan birkaçı. Kitap, günümüz emperyalizminin temel sorunlarını, sermaye ve üretimin uluslararası hareketini ve bunun sonuçlarını merak edenler için iyi bir kaynak.

Mukaddes Erdoğdu Çelik (haz.) – Arap İsyanları (2011)

  • ARAP İSYANLARI, yayına hazırlayan: Mukaddes Erdoğdu Çelik, Akademi Yayınları, inceleme, 255 sayfa

 

‘Arap İsyanları’ adlı elimizdeki kitap, son dönemlerde Arap coğrafyasında ortaya çıkan başkaldırmaları, kasırga gibi bölgenin tümüne hızla yayılan büyük dönüşümü yazılar, röportajlar, çeviri yazılar ve teorik yazılar yoluyla anlamaya çalışıyor. Bölgede işsizlik ve yoksulluğa karşı isyanın başlama süreci; Arap isyanlarıyla Filistin sorunu arasındaki ilişki; emperyalist güçlerin bölgede gerçekleşen isyanları kendi lehlerine çevirme çabaları; isyanın doğurduğu yeni Arap solunun nitelikleri; devrim sürecinde politik İslam’ın çıkmazı ve Arap coğrafyasında bir “yeşil sosyalizm”in mümkün olup olmadığı, kitapta irdelenen konulardan birkaçı.

Hasan Ozan – SSCB’de Kapitalizmin Restorasyonu: Sosyalizmin Sorunları (2011)

  • SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU: SOSYALİZMİN SORUNLARI, Hasan Ozan, Akademi Yayınları, siyaset, 569 sayfa

 

Hasan Ozan ‘SSCB’de Kapitalizmin Restorasyonu’nda, 1956’da SSCB’de ve sosyalist solda ortaya çıkan kapitalizmin restorasyonu sürecini hazırlayan koşullara odaklanıyor. İlkin, 1917 Ekim Devrimi sonrasını, yani 1930’dan 1956’ya uzanan sürecin eleştirel bir değerlendirmesini yapan Ozan, devamında, 56’da başlayan kapitalizmin yeni bir yoldan inşası sürecini inceliyor. SSCB’de kapitalizmin revizyonuna karşı mücadele eden kurumları da irdeleyen yazar ayrıca, modern revizyonizm ve kapitalizmin restorasyon saflaşmasındaki belli başlı akımlar ile tasfiyeci revizyonist teoriler, siyasal akımlar ve aydınların temel görüşleriyle de hesaplaşıyor.