Uğur Küçükkaplan – Türkiye’nin Pop Müziği (2016)

Türkiye pop müziğinin serencamını detaylıca araştıran, güzide bir kaynak.

Uğur Küçükkaplan’ın çalışması, Türkiye’deki pop müziğe ilişkin ilk müzikolojik araştırmadır.

Popüler Batı müziğinin Tanzimat’tan itibaren Türkiye’deki yansımalarından popun 1970’lerin sonlarında arabeskle etkileşim içerisine girmesine kadar pek çok konu, burada.

Önde gelen pop müzik icracıları, bestecileri, söz yazarları, aranjörler ve çeşitli akımlarından gelen kişilerle yapılmış söyleşiler barındırması ise, kitabın bir başka artısı.

Attilâ Özdemiroğlu, Cihan Sezer, Erhan Bayrak, Garo Mafyan, Nino Varon . Osman İşmen ve

Turhan Yükseler, burada söyleşi yapılan isimlerden.

Kitabın ilk bölümünde, popüler Batı müziğinin Tanzimat’tan itibaren Türkiye’deki yansımaları ele alınıyor ve buradan hareketle pop müziğin ilk örneklerinden bahsediliyor.

Daha sonra 1960’larda ortaya çıkan Türkçe sözlü hafif Batı müziği (aranjman) ve Anadolu-pop akımlarına değiniliyor, bu aşamada pop müziğin gelişimini yön verecek düzeyde etkileyen isimler ve öne çıkan çalışmaları üzerinde duruluyor.

İkinci bölümde, 1970’lerin sonlarında arabeskle etkileşim içerisine girerek dönüşüme uğrayan pop müziğin yeni kimliği ele alınıyor ve bu etkileşimle birlikte müzikal yapısının nasıl dönüştüğü somut örnekler üzerinden inceleniyor.

Üçüncü bölümde, Türkiye’deki pop müziğin gelişim sürecini ve müzikal özelliklerini yansıttığı düşünülen şarkıların bütününe ait notalar yer alıyor.

Dördüncü ve son bölümde ise, Türkiye’de popüler müziğin gelişimine önemli katkılar sağlamış, farklı kuşaklardan müzisyenlerle yapılmış kapsamlı söyleşiler yer alıyor.

Kitabın yoğunlaştığı yıllar 1970’lerin ortaları ile 2000 arasındaki yaklaşık yirmi beş yıllık süreç olsa da, pop müziğin nasıl bir zemin üzerine oturduğunu daha iyi kavramak amacıyla 1950’lerden 1970’lere kadarki dönemde yaşanan önemli gelişmeler üzerinde de duruluyor.

 • Künye: Uğur Küçükkaplan – Türkiye’nin Pop Müziği, Ayrıntı Yayınları, müzik, 516 sayfa, 2016
Reklamlar

Kathleen A. Bogle – Takılma Kültürü (2015)

Kampüs hayatında seks, flört ve ilişkiler…

İnsanların üniversite hayatları boyunca ve üniversite sonrasında nasıl ilişki kurduklarını ve bir araya geldiklerini feminist bakışla araştıran bu kitap, öğrenci ve yeni mezunların seks ve ilişkilere nasıl baktıkları konusunda bazı çarpıcı ayrıntılar barındırıyor.

Kadın-erkek ilişkilerinin dünyanın her yerinde benzer biçimler aldığını gözler önüne sermesiyle dikkat çeken kitap, flörtten takılmaya nasıl ve ne zaman geçildiği ve bunun kadınlarla erkekler için ne anlama geldiğini ortaya koyuyor.

Kitabın yazarı Kathleen Bogle, ABD üniversitelerinde yaptığı araştırmada heteroseksüel üniversite gençliğinin ilişki biçimlerinin tarihini inceliyor ve dünyanın pek çok yerinde kadınlarla erkeklerin kafasını kurcalayan sorulara cevap arıyor.

 • Künye: Kathleen A. Bogle – Takılma Kültürü: Kampüste Seks, Flört ve İlişkiler, çeviren: Esra Polat, Güldünya Yayınları, 264 sayfa, cinsellik, 2015

Ilan Pappé – Modern Ortadoğu (2019)

Şu ana kadar Ortadoğu’nun modern tarihi konusunda yazılan kitaplar, insanlardan, halklardan, kadınlardan ve kültürlerden ziyade, genel olarak bölgenin geçirdiği siyasal ve ekonomik dönüşümlerle ilgilenmişti.

Bizde daha önce ‘İsrail Hakkında On Mit’ adlı aydınlatıcı kitabı da yayımlanmış Ilan Pappé ise, bu nitelikli eserinin merkezine işçileri, köylüleri, kadınları ve kültürü (edebiyat, şiir, tiyatro ve sinema dâhil) yerleştiriyor.

Başka bir deyişle ‘Modern Ortadoğu’, politika ve ekonomiyi arka plana atarak seçkin olmayan grupların tarihinin izini sürüyor.

Siyasi anlaşmazlıklar ve ekonomik krizler yüzünden kalbura dönmüş Ortadoğu modern çağını kısaca ele alarak çalışmasına başlayan Pappé, devamında da,

 • Ortadoğu’nun 20. yüzyıl kırsal ve kent tarihi,
 • Müzik, dans ve sanatın Ortadoğu’nun popüler kültür dünyasındaki yeri,
 • Yazınsal yapıtların tarihi,
 • İlk romanlar,
 • Necip Mahfuz’un Ortadoğu edebiyatındaki yeri,
 • Şiir sanatı,
 • Ortadoğulu kadınların tarihi,
 • Milliyetçilik ve feminizm,
 • Kadınlar ve siyasal İslam,
 • Ekonomik değişim ve kadınların konumu,
 • Entelektüel bir söylem olarak siyasal İslam,
 • İslami geleneklerin kişisel alanı,
 • Modern Ortadoğu’da Hıristiyanlık,
 • Elektronik medyanın, uydu televizyonunun ve internet devriminin Ortadoğu’ya yansımaları,
 • Ortadoğu’da aşırı kentleşmenin tehlikeleri,
 • Arap Baharı’nın Ortadoğu’ya etkileri,
 • Ve bunun gibi daha pek çok ilgi çekici konuyu ele alıyor.

Çalışma, Ortadoğu insanının, Batı ve Amerikan medyasından, çeşitli politikacıların sözlerinden ve algılayışlarından çıkan yüzeysel ve çoğunlukla vahşi imajının tersine, inançları, müziği, gelenekleri ve âdetleriyle özgün bir dünyaya sahip olduğunu gözler önüne sermesiyle özellikle dikkat çekiyor.

 • Künye: Ilan Pappé – Modern Ortadoğu: Toplumsal ve Kültürel Bir Tarih, çeviren: Gül Atmaca, İletişim Yayınları, tarih, 408 sayfa, 2019

Terry Eagleton – Kültür (2019)

Kültür çok yönlü bir kavram, dolayısıyla bu konu üzerine bütünlüklü bir tez ortaya koymak zor.

Terry Eagleton da bu kitabında, sömürgecilikten günümüze uzanarak kültürün serüvenini kapsamlı bir bakışla izliyor ve bir değil, birkaç tez sunuyor.

“Kültür” teriminin çeşitli anlamlarını inceleyerek çalışmasına başlayan Eagleton, ardından kültür fikri ile uygarlık kavramı arasındaki birtakım temel farklılıkları mercek altına alıyor.

Sonra kültürü insan varoluşunun temeline oturtan postmodern kültürelcilik öğretisini inceleyen yazar, bunu yaparken de çeşitlilik, çoğulculuk, melezlik ve kapsayıcılık gibi kavramları eleştiriyor, ayrıca kültürel görecelik öğretisine karşı çıkıyor.

Kültürü bir bakıma toplumsal bilinçdışı olarak tanımlayan Eagleton, bu görüşü savunan iki önemli ismin çalışmalarını ele alıyor.

Bunlardan ilki siyaset felsefecisi Edmund Burke’ün kültür kavramıyla pek bağdaştırılmayan eserleri ve ikincisi de Alman filozof Johann Gottfried Herder’in kültürel meseleler üzerine yorumları.

Eagleton, çoğunlukla kültürsüzlük çağı olarak tanımlanan modern çağda kültür meselesine neden bu kadar önem verildiği sorusunu da tartışıyor.

Yazara göre bunun nedenlerinin başında, kültürün sanayi kapitalizminin estetik ya da ütopyacı bir eleştirisi olarak görülmesi;  devrimci milliyetçiliğin, çokkültürlülüğün ve kimlik politikalarının yükselişi; dinin yerini alacak bir alternatif arayışı ve kültür endüstrisi denen olgunun ortaya çıkışı geliyor.

Yazar ayrıca, kültürü insan varoluşunun özü olarak değerlendiren kültürelcilik öğretisini ve kültürel görecelik konusunu eleştirel bir açıdan irdeliyor.

Künye: Terry Eagleton – Kültür, çeviren: Berrak Göçer, Can Yayınları, kültür, 152 sayfa, 2019

Ali Faik Demir ve Nebahat Akgün Çomak – Şaman ve Türk Dünyası (2010)

‘Şaman ve Türk Dünyası’nda Ali Faik Demir ve Nebahat Akgün Çomak, kaynaklar ve belgeler aracılığıyla “Şaman”, “Şamanizm” ve “Türk Dünyası” konularında güncel ve kapsamlı bir okuma sunuyor.

Yazarlar, kesin yargılar ve ifadeler yerine, örneklerini destanlar, efsaneler, masallar, şiirler, örf ve adetler, gelenekler, inanışlar, ilahiler, danslar, bayramlar, törenler, kaynak kitaplar ve kutlamalar üzerinden sunuyor.

Şamanizmin bir din değil bir düşünce ya da deneyim olduğunu savunan yazarlar, Şaman ve Şaman dünyası; dünyada Şamanizm; Şamanizm’de sayı, hayvan, bitki, renk, taşlar ve madenleri ve Şamanizm’in Türk dünyasındaki durumunu gibi konuları irdeliyor.

 • Künye: Ali Faik Demir ve Nebahat Akgün Çomak – Şaman ve Türk Dünyası, Bağlam Yayınları, inceleme, 206 sayfa

Kolektif – Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2009 (2010)

Türkiye, Hollanda ve Avrupa’nın birçok bölgesinden yazarların deneyimlerini barındıran ‘Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı’, kent planlaması, şehir gelişimi ve yerel sanat üretimi ekseninde kültür politikası ve kültür yönetimi konularını araştırıyor.

Dosya konusunun kültür politikaları ve kentler olduğu yıllıkta, Talât Sait Halman ve Pulat Tacar’la yapılmış söyleşiler de bulunuyor.

Başyazının Avrupa Kültür Vakfı Danışma Kurulu üyelerinden Gijs de Vries’e ait olduğu yıllığın, Türkiye’de kültür politikası hakkında yeni veriler üretmek, bilgi sağlamak ve yeni bakış açıları ortaya koymak konusunda öncü olacağını söyleyebiliriz.

 • Künye: Kolektif – Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2009, editör: Serhan Ada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, kültür, 191 sayfa

Tom Standage – İnsanlığın Yeme Tarihi (2016)

Tarımın ortaya çıkışından küresel zamanlardaki besin politikalarına, yemek kültürünün dönüşümünün özenli bir dökümü.

Açlık gibi insanlık için hayati olduğu yadsınamaz bir olguyu kapsamlı bir şekilde ortaya koyduğu gibi, bunun, tarihteki dönüştürücü ve temel olayların arkasında yatan itici güç olduğunu da gösteren nitelikli bir inceleme.

 • Künye: Tom Standage – İnsanlığın Yeme Tarihi, çeviren: Gencer Çakır, Maya Kitap