Martin Heidegger ve Eugen Fink – Heraclitus Üzerine Dersler (2006)

  • HERACLITUS ÜZERİNE DERSLER, Martin Heidegger ve Eugen Fink, çeviren: İbrahim Görener, Kesit Yayınları, felsefe, 253 sayfa

‘Heraclitus Üzerine Dersler’, Martin Heidegger ile Eugen Fink’in Heraclitus’un felsefi fragmanları üzerine yaptıkları yorumlar, konuşmalar ve düşüncelerden oluşuyor. Kitap, klasik metinlerin ayırıcı özelliği olan diyalog tarzında düzenlenmiş ve bu iki ismin 1966-67 öğretim yılında, Freiburg / Breisgau Üniversitesi’nde Heraclitus üzerine yaptıkları seminerin notlarından oluşuyor. Heraclitus’un felsefesi, birkaç fragman üzerinden günümüze ulaşabildi. Yazarların bu seminerdeki asıl amacı, Heraclitus metinlerinin filolojik anlamda bir tartışmasından ziyade, bu metinler üzerinden filozofun ruhani varlığına odaklanmak ve kendisinin düşünce dünyasını analiz etmek şeklinde özetlenebilir. Kitap, Batı felsefesinin önemli kaynaklarından biri olan Heraclitus’u ve kendisinin felsefe tarihindeki önemli yerini öğrenmek isteyenlere önerilir.

Reklamlar

Jean-Jacques Rousseau – Toplum Sözleşmesi (2006)

  • TOPLUM SÖZLEŞMESİ, Jean-Jacques Rousseau, çeviren: Vedat Günyol, İş Kültür Yayınları, felsefe, 136 sayfa

Jean-Jacques Rousseau’nun ‘Toplum Sözleşmesi’ 1762 yılında yazıldı. Fakat bu zamandan günümüze dünya, fikri anlamda çok farklı dönüşümler geçirmesine rağmen, toplumların bir arada yaşayışlarına dair en temel düşünce yapıtlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Bilindiği gibi, Aydınlanma düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Rousseau felsefesinin belirleyici yönlerinden biri de romantik yönlerin baskın olması. Haklı ve doğru bir toplumun temellerini atmaya çalışan kitap, Sainte-Beuve’e göre romantik düşünürün de en çok değer verdiği yapıtıydı. Kitap, Vedat Günyol’un çevirisi ve önsözüyle sunuluyor.

Teo Grünberg – Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme (2006)

  • ANLAM KAVRAMI ÜZERİNE BİR DENEME, Teo Grünberg, Yapı Kredi Yayınları, felsefe, 383 sayfa

‘Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme’, Teo Grünberg’in 1963 yılında kaleme aldığı doktora tezi ve ilk baskısı 1970 yılında yapılmıştı. Grünberg bu çalışmasında, “anlam” kavramı ile felsefe arasındaki bağı örneklerle belgelemeye çalışıyor. Kitap bir giriş dışında, “Felsefe ve Anlam”, “Anlam’ın Anlamları ve Semantik” ve “Tanımlama ve Anlama” başlıklı üç bölümden oluşuyor. Grünberg’in çalışması, anlam kavramı ile felsefe arasında bir bağ kurması dışında, Türkiye’de o zamanlar için yeni sayılabilecek bir konuyu, Semantik’in yeni bulgularını kullanmıştı. Kitabın ilk baskısında yer alan, Doç. Dr. Hüseyin Batuhan’ın açıklayıcı önsözü, bu yeni basımda da bulunuyor.

Peter V. Zima – Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi (2006)

MODERN EDEBİYAT TEORİLERİNİN FELSEFESİ, Peter V. Zima, çeviren: Mustafa Özsarı, Hece Yayınları, eleştiri, 320 sayfa

Feter V. Zima’nın ‘Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi’ndeki başlıca iddası, modern teorilerin kaynaklandığı ve geliştiği felsefi ve estetik bağlamlara yerleştirildiği zaman, onların tam olarak anlaşılabileceğidir. Bu iddiadan hareketle Zima, Anglo-Amerikan Yeni Eleştiri’sinden Yapısökücülük’e ve postmodernizme kadar, edebi eleştirinin problemlerine, teorilerine ve kavramlarına kadar kapsamlı bir alanda fikir yürütüyor. Kitapta İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kuzey Amerika’da gelişen eleştiri anlayışlarının felsefi temelleri belirleniyor ve bu yönelimler sistemli bir şekilde, önde gelen felsefi aktörler eşliğinde sunuluyor.

Kolektif – Estetik ve Politika (2006)

  • ESTETİK VE POLİTİKA, Kolektif, çeviren: Ünsal Oskay, Alkım Yayınları, felsefe, 455 sayfa

‘Estetik ve Politika’ isimli bu derleme, Moskova’da Almanca olarak yayımlanan ve sürgündeki anti-faşist yazarların organı olan Das Worth dergisinde 1938 yılında patlak veren dışavurumculuk tartışmasına ilişkin Bloch, Lukács, Brecht, Benjamin ve Adorno imzalı ünlü metinleri bir araya getiriyor ve sorunu tarihsel bir perspektiften görebilmeyi amaçlıyor. Kitapta, Fredric Jameson’un bu yazılar hakkında kaleme aldığı kapsamlı bir sunumun yanı sıra, Theodor Adorno’nun iki, Ernst Bloch, György Lukacs, Bertolt Brecht ve Walter Benjamin’in de birer yazısı bulunuyor. Kitapta ayrıca, Ahmet Oktay’ın, makalelerin odaklandığı konularla ilgili kaleme aldığı bir yazı da yer alıyor.

Charles Taylor – Modern Toplumsal Tahayyüller (2006)

  • MODERN TOPLUMSAL TAHAYYÜLLER, Charles Taylor, çeviren: Hamide Koyukan, Metis Yayınları, felsefe, 189 sayfa

Charles Taylor, ‘Modern Toplumsal Tahayyüller’de, felsefedeki klasik idealizm-materyalizm tartışmalarının ötesine geçmeyi amaçlayarak bir kavram geliştirmeyi amaçlıyor: her insan topluluğunun toplumsal hayatı kolektif olarak inşa ederken başvurduğu ve bu inşa çabalarına yön ve anlam veren “toplumsal tahayyüller”. Taylor bu kitabında, Batı modernliğinin tarihini, toplumsal tahayyülündeki değişimler üzerinden anlatmaya çalışıyor. Eşit katılımcıların karşılıklı menfaatlerine dayalı bir ahlak düzeni fikriyle hayat bulmuş Batılı toplumsal tahayyülde, Taylor’a göre, ekonomi, kamusal alan ve halkın kendi kendini yönetmesi gibi üç kültürel biçim bulunuyor.

Platon – Sokrates’in Savunması (2006)

  • SOKRATES’İN SAVUNMASI, Platon, çeviren: Özgü Çelik, Say Yayınları, felsefe, 78 sayfa

‘Sokrates’in Savunması’ Yunan felsefesinin en eski metinlerinden biri olmasının yanında, Sokrates’in Platon aracılığıyla günümüze kadar gelen çok az diyalogundan biridir. Bilindiği gibi Sokrates, gençlerin aklını çeldiği ve tanrılara inanmadığı iddiasıyla yargılanmış, soru sorma yöntemiyle suçsuzluğunu ispatlamaya çalışmış, fakat jüri tarafından suçlu bulununca baldıran zehri içerek ölmeye mahkûm edilmişti. Sokrates’in kendini savunuşunun anlatıldığı elimizdeki eser, hâlâ Batı felsefesine giriş için en uygun kaynak olmayı sürdürüyor. Bunda, eserin diyaloga dayalı tarzı ve ironik basitliğinin de büyük etkisi var. ‘Savunma’nın bu edisyonunun önsözü Prof. Dr. Ahmet Cevizci, girişi ise Benjamin Jowett tarafından kaleme alınmış. Kitap, hem ‘Savunma’nın orijinalini vermesi hem de Sokrates’in diyalogları hakkında açıklayıcı bilgiler sunmasıyla dikkat çekiyor.