Zeyno Baran – Diğer Müslümanlar (2010)

  • DİĞER MÜSLÜMANLAR, derleyen: Zeyno Baran, çeviren: Handan Saraç, Remzi Kitabevi, din, 304 sayfa

‘Diğer Müslümanlar’, özgürlük ve demokrasiyle İslam’ın uyumluluğunu kabul eden ılımlı ve laik Müslümanların, İslam’ın yolunu saptırarak politik güç kazanmayı ve toplumları yeniden şekillendirmeyi amaçlayan aşırılık yanlısı İslamcılara karşı seslerini bir araya getiriyor. Kitaba katkıda bulunan isimler Avrupa ve ABD’de yaşayan Müslümanlar. İslamcıları ve Batı’da onları destekleyen kesimleri eleştiren yazarlar, İslam’ın Batı’nın demokrasi anlayışıyla tamamen uyumlu olduğu inancında birleşiyor. Kitap, ileriye giden yolun, Batı’daki Müslüman topluluklarla Müslüman olmayanlar arasındaki bağları desteklemekten geçtiğini gözler önüne seriyor.

Reklamlar

Ali Kaya – Alevilik’te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2006)

  • ALEVİLİK’TE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ, Ali Kaya, Can Yayınevi, din, 394 sayfa

Alevilik, kuşkusuz Türkiye’nin en hassas konularından biri. Din eğitimi müfredatında Alevilere yer verilmemesi, uzun zamandır tartışma konusu olan sıkıntılardan. Bu eleştiriye, Anadolu’nun inanç zenginliği düşünüldüğünde katılmamak elde değil. Zira okullardaki zorunlu din eğitimi dersi, İslamiyet’in Sünni-Hanefi özelliklerine daha çok yer veriyor; bunun dışında kalan inançları kapsamıyor. Ali Kaya’nın elimizdeki kitabıysa, zorunlu din eğitiminde dışlanan unsurlardan olan Alevi inancını da kapsayacak şekilde düzenlenmiş. Kitap, eğitim sisteminde verilecek ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri’nin, Alevi inancını da kapsayarak, ülkedeki inançları birleştirme çabasına katkıda bulunacağını gözler önüne seriyor.

Murat Utkucu – Kur’an Okumaları (2006)

  • KUR’AN OKUMALARI, Murat Utkucu, Epos Yayınları, din, 207 sayfa

‘Vahiy Bilgisinin Eleştirisi’ alt başlığını taşıyan ‘Kur’an Okumaları’, Kur’an ayetlerindeki mantığın değişik alanlarındaki tezahürlerini, eleştirel düşüncenin süzgecinden geçirmeyi amaçlıyor. Murat Utkucu, Ayetlerde geçen coğrafya, kozmoloji, biyoloji, günlük hayat, kadın-erkek ilişkileri kapsamındaki bilgi ve yorumların bilim tarafından kanıtlandığı iddialarının ideolojik propaganda aracı olduğunu savunuyor. Utkucu’nun temel tezi, Kur’an’nın dilinin 6. yüzyılın Arabistan yaşantısı üzerine inşa edildiğini ve bu dilin 21. yüzyıl biliminin diliyle uyumlu olmasının mümkün olamayacağıdır. Utkucu’nun bu tezden hareketle, güncel din yorumuna getirdiği eleştirel yaklaşım ilgiye değer.

Mehmet Zeki İşcan – Selefilik (2006)

  • SELEFİLİK, Mehmet Zeki İşcan, Kitap Yayınevi, tarih, 312 sayfa

‘Selefilik’in alt başlığı ‘İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Mehmet Zeki İşcan, bu kitabında, İslam’ın “pişmiş ve kotarılmış” bir sistem, alelade bir formüller serisi, bir kimlik bildirim formu olarak ruhsuz bir makine haline getirilişine etki eden dinsel söylemlerden birinin, yani Selefiliğin tarihsel kökenlerini araştırıyor ve günümüzde “radikal İslam” olarak bilinen anlayışların hangi zeminlerden kaynaklandığını aydınlatmayı amaçlıyor. Kitap, ‘Ekolleşme Öncesi Dönem’, ‘Ekolleşme Dönemi’ ve ‘Selefe İttiba Söylemi ve Ashabu’l-Hadis’in Din Anlayışında Belli Başlı Esaslar’ başlıklı üç bölümden oluşuyor.