Gustav Jahoda – Sosyal Psikoloji Tarihi (2011)

  • SOSYAL PSİKOLOJİ TARİHİ, Gustav Jahoda, çeviren: Şeyda Başlı, İş Kültür Yayınları, sosyal psikoloji, 320 sayfa
Gustav Jahoda elimizdeki çalışmasında, sosyal psikolojinin Aydınlanma’dan 2. Dünya Savaşı’na kadarki tarihsel gelişimine odaklanıyor. Çalışmasına Aydınlanma’nın öncülerini ve sosyal psikoloji alanındaki ilk nüveleri ele almakla başlayan Jahoda, devamında da, sosyal psikolojinin 19. yüzyılda İngiltere, Fransa, Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkeleri ile Amerika’daki gelişimini irdeliyor. Jahoda çalışmasında ayrıca, 20. yüzyılla birlikte sosyal psikolojinin Amerika’da olgunluğa doğru yol alışını ve iki dünya savaşı arası dönemde yaşanan önemli gelişmelerin, alanı ne şekilde etkilediğini de ayrıntılı bir bakışla izliyor.

Patricia Pulliam Phillips ve Jack J. Phillips – Şirketler İçin Yeşil Karne (2012)

  • ŞİRKETLER İÇİN YEŞİL KARNE, Patricia Pulliam Phillips ve Jack J. Phillips, çeviren: Feza Gülfidan, Soyak Holding A. Ş. Yayınları, ekoloji, 328 sayfa

 

İki yazarlı elimizdeki kitap, şirketlerin gerçekleştirecekleri çevre projeleri için belli parametreler ortaya koyarak bu projelerin sağlayacağı yatırım getirilerini analiz ediyor. Kitapta, şirketlerin, her tür çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sorununa yönelik proje ve programları da dahil olmak üzere, söz konusu yatırım getirilerinin nasıl kullanılacağını anlatıyor. Enerji tasarrufu, yeşil enerji, su koruma, yeşil teknoloji, hava kirliliği, atık yönetimi ve “yeşil pazarlama”, gibi proje tipleri hakkında okurlarını bilgilendiren yazarlar, bu projelerin uygulayacak şirketler için de bir “yeşil karne” tutuyor.

Hâfız-ı Şirâzi – Hafız Divanı, Cilt 1 – 2 (2011)

  • HAFIZ DİVANI, 1-2, Hâfız-ı Şirâzi, Farsça’dan çeviren ve yayıma hazırlayan: Mehmet Kanar, Ayrıntı Yayınları, divan, 2 cilt, 1342 sayfa
 
Fars edebiyatının en büyük şairi sayılan Hâfız-ı Şirâzi’nin divanı, 17. yüzyıldan itibaren İngilizce, Fransızca, Almanca ve Latince gibi Batı dillerine çevrilmesinin yanı sıra, 15. yüzyıldan itibaren Şeyhî, Ahmet Paşa, Fuzuli, Bakî, Nef’î, Nedim, Şeyh Galib, Yahya Kemal gibi birçok şairi etkiledi. Mehmet Kanar’ın yeni çevirisiyle yayımlanan divanın bu Türkçe baskısında, Hâfız’ın kaside, gazel, mesnevi, kıta ve rubai türlerinde kaleme aldığı şiirleri yer alıyor. Derli toplu bir Hâfız sözlüğünün de yer aldığı bu kitapta ayrıca, ‘Hâfız’ın İlkeleri’ başlıklı bir bölümde, şairin belli başlı özelliklerinden maddeler halinde söz ediliyor.

Ahmet Mithat Efendi – Fazıl ve Feylesof Kızım (2011)

‘Fazıl ve Feylesof Kızım’, Tanzimat döneminin önemli yazarlarından Ahmet Mithat Efendi’nin, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak bilinen Fatma Aliye’ye yazdığı mektuplardan oluşuyor.

Ahmet Mithat’ın hayatı boyunca birçok isimle mektuplaştığı biliniyor.

Fakat şu ana kadar bunlardan yalnızca Fitnat Hanım’a, Muallim Naci’ye ve Nigâr Hanım’a yazdığı mektuplar yayımlandı.

İşte elimizdeki kitapta yer alan ve Ahmet Mithat’ın önemli itiraflarıyla da dikkat çeken mektuplar, iki yazarın hayatlarına dair ilginç ayrıntılar barındırdığı kadar, o dönemin gündelik yaşamına, edebiyat ortamına ve hatta dedikodularına da ışık tutacak nitelikte.

  • Künye: Ahmet Mithat Efendi – Fazıl ve Feylesof Kızım, hazırlayan: F. Samime İnceoğlu ve Zeynep Süslü Bektaş, Klasik Yayınları, mektup, 486 sayfa, 2011

Hakkı Hünler – Estetik’in Kısa Tarihi (2011)

  • ESTETİK’İN KISA TARİHİ, Hakkı Hünler, Doğu Batı Yayınları, sanat, 515 sayfa

 

Hakkı Hünler, ‘Estetik’in Kısa Tarihi’ başlıklı elimizdeki kitabında, modern kültür ve sanatı felsefi düşüncenin kılavuzluğunda inceliyor. Sanatı ve sanatın dilini etkileyen, modern öznenin parçalanmasının sanat felsefesindeki izini süren yazar, politika, estetik ve ahlak arasındaki bağlantıları Descartes, Hume, Rousseau ve Kant gibi klasik düşünürlerin fikirleri aracılığıyla ortaya koyuyor. Hünler ayrıca, avangard ile postmodern süreçleri toplumsal bağlamları içine yerleştirmeye çalışıyor. Estetiğin, burjuva toplumunun bir ürünü olduğunu söyleyen yazar, bu toplumdaki varoluş trajedisinin estetik söylemdeki yansımalarını araştırıyor.

David Ross – Aristoteles (2011)

David Ross’un ilk olarak 1923’te yayımlanan Aristoteles’i, kimilerince, düşünür üzerine kaleme alınmış en yetkin çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

Kuşkusuz bunu sağlayan etmenlerin başında, Ross’un, Aristoteles’in düşüncesini çok kapsamlı bir bakışla ele alması.

Yani Aristoteles’in mantığını, fiziğini, biyolojisini, psikolojisini, metafiziğini, ahlakını, siyasetini, retoriğini ve poetikasını ayrı ayrı bölümler halinde açıklaması.

Düşünürün kitaplarını sırasıyla takip ederek bunlarda savunulan görüşleri, tezleri, kuramları sergileyen ve açıklayan Ross, böylece Aristoteles’in külliyatının nitelikli bir özetini ortaya koymuş oluyor.

  • Künye: David Ross – Aristoteles, çeviren: Ahmet Arslan, Kabalcı Yayınevi, felsefe, 468 sayfa, 2011

W. K. C. Guthrie – Yunan Felsefe Tarihi 1 (2011)

  • YUNAN FELSEFE TARİHİ 1, W. K. C. Guthrie, çeviren: Ergün Akça, Kabalcı Yayınları, felsefe, 528 sayfa

 

W. K. C. Guthrie’nin kaleme aldığı altı ciltlik ‘Yunan Felsefe Tarihi’nin elimizdeki ilk kitabı, Sokrates öncesi ilk Yunan filozoflarını ve Pyhthagorasçıları anlatıyor. Yunanistan’da felsefenin başladığı dönemi anlatarak çalışmasına başlayan Guthrie, sırasıyla Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Pythagoras, Hippasos, Petron, Arkhytas, Alkmaion, Ksenophanes ve Herakleitos gibi filozofların düşüncelerini izliyor. Felsefenin varlık bulduğu coğrafyanın kendine has özelliklerinin de irdelendiği bu kaynak kitap, Aristo’ya gelmeden önce burada özgün düşüncelerle ortaya çıkmış ve kimi pek ünlü olmayan filozofları duru bir anlatımla ele alıyor.